Biology - Master Studies

Циљеви студијског програма мастер академских студија биологије су:

 • едукација студената у функцији стицања целовитог академског образовања из биологије;
 • проширивање знања из биолошких наука стечених у току основних академских студија;
 • подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом живог света;
 • пружање теоријских и практичних знања о организмима и животним процесима;
 • стицање теоријских и практичних знања о биохемијским и физиолошким процесима у живим организмима;
 • разумевање узајамних односа између живих бића и спољашње средине;
 • продубљивање знања о еволутивним променама на нашој планети;
 • детаљније проучавање биодиверзитета биљног и животињског света;
 • едукација студената о загађивању и заштити животне средине и пружање апликативних знања из ове области;
 • формирање свести код студената о могућности примене биолошких знања у другим областима људске активности (медицини, фармацији, ветерини, пољопривреди, економији и др.);
 • едукација у функцији овладавања техникама и методологијом израде научноистраживачког рада;
 • мотивисање студената за самостални истраживачки рад у смислу изучавања разних животних процеса експерименталним биолошким методама и лабораторијским истраживањима;
 • оспособљавање студената да самостално користе стручну литературу, да самостално и тимски објављују оригиналне научне радове, учествују на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научне мисли, сазнања и искустава;
 • стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва;
 • оспособљавање за самостални и тимски научноистраживачки рад;
 • пружање кључне експертизе која је неопходна у овој области.

С једне стране, програм омогућује продубљивање знања из хумане генетике, загађивања и заштите животне средине, нудећи висококвалитетне курсеве из ових области, а са друге стране велику пажњу посвећује могућностима студената да бирају између понуђених изборних предмета, чиме се опредељују за област посебног интересовања. Оваквим начином рада повезују се теоријски и практични делови наставе. Израдом семинарских радова и коришћењем литературе омогућује се студентима да стекну самосталне вештине истраживачког рада и публикације радова у области биолошке науке.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија мастер академских студија по акредитацији 2014

Бр Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 12121 Специјална екотоксикологија 1 ОБ 3 0 2 5
2. 12182 Мутагени и тератогени ефекти 1 ИЗ 3 0 2 6
3. 12183 Диверзитет фауне кичмењака 1 ИЗ 3 0 2
4. 12114 Хумана генетика 1 ОБ 3 0 2 6
5. 12135 Биологија загађених вода и копна 1 ОБ 3 0 2 5
6. 12241 Методологија израде научноистраживачког рада 1 ОБ 2 0 0 8

Укупно часова активне наставе

Укупно 14 Укупно 0 Укупно 8 30
7 12252 Загађивање и заштита акватичних екосистема 2 ИЗ 2 0 2 6
8. 12253 Механизми еколошких адаптација 2 ИЗ 2 0 2
9. 12244 Биоремедијација 2 ОБ 3 0 2 5
10. 12245 Гени и развиће животиња 2 ОБ 2 0 2 4
11 12246 Студијски истраживачки рад 2 ОБ 8 8
12. 12235 Мастер рад 2 ОБ 7

Укупно часова активне наставе

Укупно 7 Укупно 0 Укупно 6 30
Укупно часова активне наставе = 43

Укупно ЕСПБ

60

Циљеви студијског програма мастер академских студија биологије су:

 • едукација студената у функцији стицања целовитог академског образовања из биологије;
 • проширивање знања из биолошких наука стечених у току основних академских студија;
 • подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом живог света;
 • пружање теоријских и практичних знања о организмима и животним процесима;
 • стицање теоријских и практичних знања о биохемијским и физиолошким процесима у живим организмима;
 • разумевање узајамних односа између живих бића и спољашње средине;
 • продубљивање знања о еволутивним променама на нашој планети;
 • детаљније проучавање биодиверзитета биљног и животињског света;
 • едукација студената о загађивању и заштити животне средине и пружање апликативних знања из ове области;
 • формирање свести код студената о могућности примене биолошких знања у другим областима људске активности (медицини, фармацији, ветерини, пољопривреди, економији и др.);
 • едукација у функцији овладавања техникама и методологијом израде научноистраживачког рада;
 • мотивисање студената за самостални истраживачки рад у смислу изучавања разних животних процеса експерименталним биолошким методама и лабораторијским истраживањима;
 • оспособљавање студената да самостално користе стручну литературу, да самостално и тимски објављују оригиналне научне радове, учествују на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научне мисли, сазнања и искустава;
 • стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва;
 • оспособљавање за самостални и тимски научноистраживачки рад;
 • пружање кључне експертизе која је неопходна у овој области.

С једне стране, програм омогућује продубљивање знања из хумане генетике, загађивања и заштите животне средине, нудећи висококвалитетне курсеве из ових области, а са друге стране велику пажњу посвећује могућностима студената да бирају између понуђених изборних предмета, чиме се опредељују за област посебног интересовања. Оваквим начином рада повезују се теоријски и практични делови наставе. Израдом семинарских радова и коришћењем литературе омогућује се студентима да стекну самосталне вештине истраживачког рада и публикације радова у области биолошке науке.

Структура студијског програма мастер академских студија биологије обезбеђује да се кроз наставне садржаје група предмета, академско биолошко образовање континуирано унапређује; стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког и сродних профила.

Савладавањем наведеног студијског програма свршени студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за руковођење и обављање послова у области биологије, екологије и заштите животне средине.

Компетенције дипломираних студената овог програма укључују способност критичког мишљења и способност анализе проблема и налажење решења, способност руковођења, способност презентовања свога рада, способност проширивања професионалне етике, као и примену стечених знања у пракси.

Послови које студент може обављати завршетком овог студијског програма су:

 • научноистраживачки и стручни послови у истраживањима из области разних дисциплина биолошке науке;
 • научноистраживачки и стручни послови у институтима за заштиту природе и животне средине;
 • послови наставника у основним и средњим школама;
 • послови сарадника у настави на факултетима и у научноистраживачким установама, као и послови предавача на струковним студијама;
 • рад у стручним, развојним и педагошко – надзорним службама и органима управе;
 • послови стручног сарадника у разним индустријским постројењима;
 • рад у органима државне управе (министарства, општине), инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно – специфичне способности из биологије и загађивања, заштите и унапређења животне средине, а које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности:

 • познавање и разумевање свих области биолошке науке;
 • способност повезивања чињеница из различитих области биолошких наука, међусобно и са другим природним наукама;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија у биолошким истраживањима;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо – комуникационих технологија у стицању знања из области биологије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама;
 • способност успешног преношења знања и развијања еколошке свести према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја у свим сферама будућег рада.

Из наведених компетенција проистичу очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти стекли универзитетско образовање и низ квалитетних способности потребних за запошљавање, односно скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и може да демонстрира.

Исход процеса учења је:

 • стечено детаљно универзитетско знање из области биолошких наука;
 • стручност за обављање послова у делатностима које покривају системе у природи и живе организме, у научним, стручним и едукативним установама;
 • развијена способност за постављање, разумевање и креативно решавање сложених проблема, начела и теорија;
 • способност примене стечених знања у решавању конкретних проблема у пракси;
 • способност за успешно планирање и извођење експеримената уз примену одговарајућих научних метода;
 • оспособљеност за самостални и тимски рад;
 • стечена способност за самосталну израду и објављивање научних радова;
 • оспособљеност за даље образовање на докторским студијама;
 • обученост за рад на лабораторијској опреми и уређајима вишег нивоа сложености као и спровођење применљивих истраживања у области биологије, заштите човекове околине и другим областима.

Студијски програм мастер академских студија (студија другог степена) биологије Природно – Математичког факултета у Косовској Митровици се одликује квалитетом и садржи све неопходне елементе курикулума.

Факултет је развио студијски програм имајући у виду потребе за специјализованим кадровима биолошког профила, посебно из динамичких области биологије, загађивања и заштите животне средине, а у складу са савременим тенденцијама науке и стањем окружења.

Студијски програм мастер академских студија биологије је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке и науке у научном пољу Природно – математичке науке и упоредив је са сличним програмима на иностраним виокошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм је реформисан и усаглашен са принципима европског система студија, дефинисаног у оквирима Болоњске декларације.

Програм мастер студија усаглашен је и са програмом основних академских студија биологије, које представљају први степен образовања биолога.

Мастер академске студије студијског програма биологије се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију, који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, називи и садржаји понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника регулисани су, између осталог, након упоредне анализе курикулума више домаћих и међународних високошколских установа које су раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.

Универзитет у Приштини сарађује са бројним универзитетима у иностранству. Студентима и наставницима на Универзитету, међу њима и студентима и наставницима на студијском програму мастер академских студија биологије на Природно – математичком факултету, на тај начин је пружена могућност да кроз сарадњу са колегама са других подручја размењују знања, прате међународне трендове и унапређују квалитет.

© 2019 - 2021 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin