Publications

DEPARTMENT OF BIOLOGY
Author Title Publisher Year pdf
Predrag Jakšić
Nebojša Gadžić
Šar-planina 2021
Tatjana Jakšić
Nebojša V. Živić
Bioindikatori i monitoring sistem Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2020
Nebojša V. Živić Odlike makrofaune invertebrata sa posebnim osvrtom
na faunu Oligochaeta u ekosistemima poduticajem
energetskog kompleksa TE "Obilić"
Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Predrag Vasić Praktikum iz anatomije biljaka sa radnom sveskom Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Slavko Branković Zbirka rešenih zadataka iz genetike Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Slaviša M. Milošević Praktikum iz Opšte fiziologije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Tatjana Jakšić
Nenad Labus
Terenski zoološki praktikum Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Zoran Krivošej Flora planine Grmije kod Prištine Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Miodrag Jablanović Ekotoksikološki rečnik Kruševac : University of Priština 2002
Miodrag Jablanović Biljka u zagađenoj sredini Priština : University; Belgrade : Science book 1995
Predrag Jakšić
Srđan Belij
Bibliografija o prirodi Kosova i Metohije Priština : University 1995
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Author Title Publisher Year pdf
Saša Milosavljević Stanovništvo opštine Trstenik - demografska proučavanja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2016
Татјана Ђекић
Radomir Ivanović
Geografski prikaz stanja životne sredine na Kosovu i Metohiji pre 1999. godine Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Danijela Vukoičić Turistička valorizacija urbanih, banjskih i ruralnih naselja Gornje Toplice Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Dragomir M. Kićović
Predrag N. Jakšić
Dušan T. Kićović
Osnove zaštite i unapređenja životne sredine Kosovska Mitrovica : University; Belgrade : The College of Tourism 2012
Dragan Radovanović
Danica Srećković-Batoćanin
Radomir Ivanović
Aleksandar Valjarević
Uticaj fizičko-geografskih faktora na intezitet erozijeu rečnim slivovima Kosova i Metohije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2012
Jovo Medojević
Milan Punišić
Saša Milosavljević
Географска Статистика Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2011
Fizičko-geografski procesi na Kosovu i Metohiji, Naučno-istraživački projekat, Posebno izdanje br. 3 Priština: Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Geography 1998
DEPARTMENT OF INFORMATICS
Author Title Publisher Year pdf
Dejan Milić
Časlav Stefanović
Danijel Đošić
Mobilno računarstvo i komunikacione tehnologije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2020
Milan Savić
Milan Dejanović
Praktikum iz baza podataka Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Nebojša M. Denić
Dalibor Petković
Metodika nastave informatike Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Nebojša M. Denić
Sonja D. Radenković
Elektronsko poslovanje Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Nebojša M. Denić
Dalibor Petković
Obrazovni softver Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2018
Stefan Panić Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju Belgrade : Zadužbina Andrejević; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Jovan Mitrović
Negovan Stamenković
Vladimir Mitrović
Elektronsko poslovanje Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Hranislav Milošević Tehnički osnovi informatike Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Hranislav Milošević
Nataša Kontrec
Danijel Đošić
Veštine komuniciranja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Negovan Stamenković
Vidoslav Stojanović
Računarstvo i programski jezici Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2012
Hranislav Milošević Tehnički osnovi informatike Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2010
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
Author Title Publisher Year pdf
Nataša Kontrec
Hranislav Milošević
Miroslav Maksimović
Diskretne strukture sa zbirkom zadataka Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2020
Vladica Stojanović
Miroslav Maksimović
Osnovi geometrije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2018
Dragana Valjarević
Milena Petrović
Tanja Jovanović
Zbirka zadataka iz algebre: grupe, prsteni i polja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2017
Jelena Vujaković
Milena Petrović
Matematička analiza 3: zbirka zadataka Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2017
Milena Lekić
Eugen Ljajko
Matematika 2 Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2017
Stana Cvejić
Dragana Valjarević
Obične diferencijalne jednačine : zbirka zadataka Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Milena Lekić
Eugen Ljajko
Matematika 1 : teorija i zadaci Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Milena Lekić
Stana Cvejić
Dragan Dimitrovski
Štrumove teoreme kroz integracije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2012
Stana Cvejić Obične diferencijalne jednačine Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2006
Miloje D. Rajović Jednodimenzionalna matematička analiza Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2005
Veljko Buković
Dojčin Petković
Osnove matematičke analize 2 - knjiga prva Priština : Faculty of Sciences and Mathematics 2000
Svetozar Vukadinović
Stana Cvejić
Matematičko programiranje Priština : University 1996
DEPARTMENT OF PHYSICS
Author Title Publisher Year pdf
Ljiljana Gulan
Jelena Živković-Radovanović
Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2018
Tijana S. Kevkić Uvod u fiziku čvrstog stanja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2017
Branko Drljača Prenosne karakteristike optičkih vlakana sa stepenastim indeksom prelamanja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2016
Ljiljana Gulan Radon i toron u vazduhu zatvorenih prostorija na Kosovu i Metohiji : korelacija i mape rizika Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Bajram Jakupi Tijana Kevkić Mehanika i termodinamika Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2010
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Author Title Publisher Year pdf
Novica Ristić
Vidoslav Dekić
Hemija prirodnih proizvoda Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2020
Vidoslav Dekić
Biljana Dekić
Hemija heterocikličnih jedinjenja Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Anja Jokić
Bojana Laban
Општа хемија Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Ružica Micić
Snežana Tošić
Metode odvajanja u analitičkoj hemiji Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Branka B. Petković
Suzana Samaržija-Jovanović
Naučne informacije u hemiji Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2019
Vojislav Jovanović
Suzana Samaržija-Jovanović
Polimeri i polimerni materijali : praktikum Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2018
Suzana Samaržija-Jovanović
Vojislav Jovanović
Polimeri i polimerni materijali Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2018
Vidoslav Dekić
Biljana Dekić
Praktikum iz organske hemije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2016
Branka B. Petković Oktaazamakrociklična jedinjenja : kompleksiranje i analitička primena Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Biljana Dekić
Vidoslav Dekić
Organska hemija : zbirka zadataka Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2015
Vojislav Jovanović
Suzana Samaržija-Jovanović
Nanokompoziti na osnovu različitih prekursora mreža Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Novica Ristić
Ivan R. Palić
Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda i biohemije Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2013
Vesna S. Cvetković Elektrohemijsko taloženje magnezijuma pri podpotencijalima iz rastopa nitrata Belgrade : Zadužbina Andrejević; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2012
Ružica Micić Kinetička analiza tragova jona Belgrade : Zadužbina Andrejević; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2011
Suzana Samaržija-Jovanović
Vojislav Jovanović
Organska stereohemija Belgrade : Academic mind; Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2008
Novica Rakićević
Andreja Todorović
Hemijski izvori električne struje Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2005
ОСТАЛО
Title Publisher Year pdf
Prirodno-matematički fakultet 1960-2014 Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Zbornik radova konferencije MIT [Matematičke i informacione tehnologije], 2013. (elektronska verzija) Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2014
Zbornik radova konferencije MIT, Kopaonik, 28-30. avgusta 2009. god. Kosovska Mitrovica : Faculty of Sciences and Mathematics 2010
  • Journal title: Bulletin of Natural Sciences Research
  • ISSN: 2738-0971 (Print) 2738-1013 (Online)
  • COBISS.SR-ID: 28586505
  • Publisher: Faculty of Sciences and Mathematics of University of Priština, temporarily settled in Kosovska Mitrovica
  • Editor-in-chief: Stefan Panić, PhD. Full professor
  • Frequency: semi-anually
  • Scientific field: Natural Sciences
  • Journal category: М52
  • Web address: https://www.bulletinnsr.com/
  • E-address: office@bulletinnsr.com
© 2019 - 2024 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin