Physics - Undergraduate Studies

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад у настави физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама;
 • да студент поседује основна знања из области физике, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремена сазнања из различитих области физике у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области физике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање и усавршавање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основном апаратуром потребном за проучавање различитих дисциплина физике;
 • упознавање са основним областима физике, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физике, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (рачунске и лабораторијске вежбе, студијске посете физичким лабораторијама и институтима, семинарски радови, колоквијуми, тестови, практичан рад у настави и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Физика основних академских студија по акредитацији 2014

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 31131 Физичка механика 1 НС O 4 2 2 10
2. 31122 Математика 1 1 TM O 3 3 0 10
3. 31123 Основи информатике 1 AO O 2 2 0 6
4. ИИ1 Изборнa групa 1 1
1 31144 Енглески језик 1 АО И 1 1 0 4
2 31145 Руски језик 1 АО И 1 1 0 4
5. 31231 Молекуларна физика и термодинамика 2 НС O 4 2 2 10
6. 31222 Математика 2 2 ТМ O 3 3 0 10
7. 31223 Основи програмирања 2 AO O 2 2 0 6
8. ИИ2 Изборнa групa 2 2
1 31244 Енглески језик 2 АО И 1 1 0 4
2 31245 Руски језик 2 АО И 1 1 0 4
Часова активне наставе на години студија 20 16 4 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
1. 31331 Електромагнетизам 1 3 НС O 3 2 1 8
2. 31322 Математика 3 3 ТМ O 3 2 0 8
3. 31323 Математичка физика 3 TM О 2 2 0 6
4. 31314 Хемија 3 АО O 2 0 2 5
5. 31345 Основи астрономије и астрофизика 3 СА O 2 0 0 3
6. 31431 Електромагнетизам  2 4 НС O 3 2 1 8
7. 31432 Оптика 4 НС O 2 1 1 6
8. 31423 Увод у теоријску механику 4 ТМ O 2 2 0 6
9. 31444 Метрологија и обрада резултата  мерења 4 СА O 2 1 0 4
10. ИИ3 Изборнa групa 3 4
1 31445 Моделирање физичких процеса СА И 2 0 2 6
2 31446 Примена рачунара у физици СА И 2 0 2 6
Часова активне наставе на години студија 23 12 7 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 31531 Електродинамика 5 НС O 3 2 0 7
2. 31542 Физика јонизованих гасова 5 СА O 2 2 0 5
3. 31533 Основи електронике 5 НС O 3 1 2 7
4. 31544 Експерименталне методе у физици 5 СА O 1 0 2 4
5. 31515 Педагогија са психологијом 5 АО О 2 2 0 7
6. 31631 Основи квантне механике 6 НС O 3 3 0 9
7. 31632 Атомска физика 6 НС O 3 2 0 7
8 ИИ3 Изборнa групa 4 6
1 31674 Статистичка физика ТМ И 2 3 0 7
2 31675 Механика непрекидних средина ТМ И 2 3 0 7
9. ИИ4 Изборнa групa 5 6
1 31676 Физика сензора НС И 2 0 2 7
2 31677 Физичко-техничка мерења НС И 2 0 2 7
Часова активне наставе на години студија 21 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 31731 Основи нуклеарне физике 7 НС O 3 2 0 7
2. 31742 Увод у физику чврстог стања 7 СА О 3 2 0 7
3. 31723 Методика наставе физике 1 7 ТМ O 2 0 2 6
4. 31714 Историја и филозофија физике 7 АО О 2 0 0 3
5. ИИ6 Изборнa групa 6 7
1 31785 Дозиметрија и заштита од зрачења СА И 2 0 2 7
2 31786 Физика заштите животне средине СА И 2 0 2 7
6 31821 Методика наставе физике 2 8 ТМ O 2 0 2 6
7. 31822 Методика решавања рачунских задатака 8 ТМ O 2 1 0 4
8. 31843 Огледи у настави физике 8 СА О 2 0 3 7
9. ИИ7 Изборнa групa 7 8
1 31885 Обновљиви извори енергије СА И 2 2 6
2 31886 Нуклеарна енергетика СА И 2 2 6
10. ИИ8 Изборнa групa 8 8
1 31887 Радијациона физика СА И 2 2 7
2 31888 Биофизика СА И 2 2 7
Часова активне наставе на години студија 22 9 9 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно часова активне наставе на години студија = 164
Укупно ЕСПБ бодова 240

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад у настави физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама;
 • да студент поседује основна знања из области физике, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремена сазнања из различитих области физике у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области физике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање и усавршавање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основном апаратуром потребном за проучавање различитих дисциплина физике;
 • упознавање са основним областима физике, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физике, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (рачунске и лабораторијске вежбе, студијске посете физичким лабораторијама и институтима, семинарски радови, колоквијуми, тестови, практичан рад у настави и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

   Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области физике;
 • познавање, разумевање и способност примене достигнућа савремене физике;
 • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
 • способност повезивања различитих области физике;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на дипломским академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно физичари, стекли низ креативних способности које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.    Оне би их оспособиле за запошљавање као професора физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, а такође и у научно истраживачким установама и привреди.

Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за физику, који се изводе на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.

© 2019 - 2021 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin