Biology - Undergraduate Studies

Повезујући природно – математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно – математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско – лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија основних академских студија по акредитацији 2014

O.num. Course code Course name Sem. Type Course status Часови активне наставе Other classes ECTS
L PC OFOT
ПРВА ГОДИНА
1. 11121 Хемија 1 АО Обавезни 2 2 5
2. 11122 Физика 1 ТМ Обавезни 2 2 5
3. 11123 Анатомија биљака 1 НС Обавезни 2 2 5
4. 11124 Биологија ћелије 1 НС Обавезни 2 2 5
5. 11125 Морфологија и систематика нижих бескичмењака 1 НС Обавезни 2 2 5
1. 11155 Енглески језик 1 АО Изборни 1 1 5
2. 11156 Руски језик 1 АО Изборни 1 1 5
7. 11231 Морфологија и систематика виших бескичмењака 2 НС Обавезни 3 3 8
8. 11232 Биологија алги, гљива и лишајева 2 НС Обавезни 3 3 8
9. 11243 Морфологија биљака 2 СА Обавезни 3 3 7
1. 11254 Енглески језик 2 АО Изборни 1 1 7
2. 11255 Руски језик 2 АО Изборни 1 1 7
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ДРУГА ГОДИНА
1. 11331 Микробиологија 3 СА Обавезни 2 2 7
2. 11332 Биохемија 3 НС Обавезни 3 3 7
3. 11333 Упоредна анатомија хордата 3 НС Обавезни 2 2 6
4. 11313 Примена рачунара у биологији и информациона писменост 3 АО Обавезни 2 2 5
1. 11374 Примењена ентомологија СА Изборни 2 1 5
2. 11375 Примењена микробиологија СА Изборни 2 1 5
6. 11433 Теренска настава 1 4 НС Обавезни 2 2 4
7. 11424 Систематика и филогенија хордата 4 НС Обавезни 2 2 7
8. 11435 Систематика и филогенија виших биљака 4 НС Обавезни 3 0 2 7
9. 11426 Развиће животиња 4 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11441 Лековите биљке СА Изборни 2 2 6
2. 11442 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије НС Изборни 2 2 6
Укупно часова активне наставе на години студија 22 14 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 11531 Општа физиологија са биофизиком 5 НС Обавезни 3 2 6
2. 11524 Генетика 5 СА Обавезни 3 2 6
3. 11542 Основи молекуларне биологије 5 СА Обавезни 2 2 6
4. 11525 Педагогија са психологијом 5 ТМ Обавезни 2 2 7
1. 11583 Неурофизиологија СА Изборни 2 2 5
2. 11584 Биолошки ресурси и одрживи развој ТМ Изборни 2 2 5
6. 11631 Физиологија биљака 6 НС Обавезни 3 2 7
7. 11642 Фитоекологија са фитогеографијом 6 НС Обавезни 2 2 6
8. 11615 Зооекологија са зоогеографијом 6 АО Обавезни 2 2 6
9. 11633 Теренска настава 2 6 НС Обавезни 2 2 5
1. 11683 Хематологија СА Изборни 2 1 6
2. 11684 Историјски развој биолошке мисли ТМ Изборни 2 1 6
Укупно часова активне наставе на години студија 23 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 11741 Упоредна физиологија 7 СА Обавезни 3 3 6
2. 11742 Основи екотоксикологије 7 СА Обавезни 2 2 5
3. 11743 Заштита животне средине 7 АО Обавезни 3 2 6
4. 11721 Методика наставе биологије 1 7 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11724 Методологија израде стручног рада ТМ Изборни 2 1 7
2. 11734 Секундарни метаболити биљака СА Изборни СА 2 1 7
6. 11822 Теорија органске еволуције 8 ТМ Обавезни 3 0 5
7. 11823 Методика наставе биологије 2 8 ТМ Обавезни 2 4 9
8. 11835 Угрожене биљне врсте Србије 8 НС Обавезни 1 4 4
9. 11836 Основи конзервационе биологије 8 НС Обавезни 2 5
1. 11883 Урбана екологија СА Изборни 2 2 7
2. 11884 Биоиндикације и мониторинг систем СА Изборни 2 2 7
Укупно часова активне наставе на години студија 22 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =88 Укупно =66 Укупно =14 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =168
Стручна пракса
Укупно ЕСПБ бодова 240

Повезујући природно – математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно – математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско – лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Дипломирани студенти студијског програма биологија поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компентенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно – математичких наука: физике, хемије, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном раду из области биологије. Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције: детаљно познавање и разумевање градива из области ботаничких и зоолошких дисциплина, физиологије, биохемије и других динамичких наука; упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина биолошка мерења; овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на биолошком материјалу; указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине; познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме; развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци; развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима ће свршени студенти, односно дипломирани биолози, стећи низ знања која могу да демонстрирају и која су им неопходна за запошљавање. У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења, којима су свршени студенти усмерени.

Учењем педагогије са психологијом на трећој, методике наставе биологије 1 и методике наставе биологије 2 на четвртој години студија, као и других теоријско-методолошких предмета из изборних блокова 5, 6, и 7, свршени биолози имају могућност запошљавања у разним васпитно – образовним установама, научноистраживачким организацијама, институтима, биолошким лабораторијама, заводима, као и у институцијама које се баве заштитом и унапређењем животне средине, почев од индустрије, преко општинских, до организација републичког значаја. Како се процес нарушавања животне средине у последњим деценијама приближава критичној тачки и прети да доведе до поремећаја у биосфери са несагледивим последицама, неопходно је повећати ефикасност и квалитетет на заштити, обнови и унапређењу животне средине. Потреба за биолошким кадром разних профила је веома изражена и код нас и у свету.

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Све четири године студијског програма Биологија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У вези с тим, нагласићемо да је овај студијски програм сачињен на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.

© 2019 - 2021 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin