Chemistry - Master Studies

Студијски програм мастер академских студија хемија има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ да пруже кључну експертизу која је неопходна у изабраним ужим научним областима, односно у мултидисциплинарном приступу истраживању изабраног феномена.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима да стекну неопходне индивидуалне вештине које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Проширивање знања из хемијских наука стечених у току основних академских студија
 • Подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом материје неживог и живог света
 • Стицање теоријских и практичних знања о хемијским процесима
 • Формирање свести о могућности примене хемијских знања у другим областима људске активности (хемијској индустрији, производњи материјала, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди, економији и др.)
 • Стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад
 • Стицање способности за самосталну израду и објављивање научних радова
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Уверење о акредитацији MАС 2014

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија мастер академских студија по акредитацији 2014

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 24111 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 1
2 24112 Хемија хетероцикличних једињења
3 24113 Индустријска хемија
4 24114 Основи електрохемије
5 24115 Координациона хемија
2 Блок 2 Изборни блок 2 1 2 2 6
1 24116 Аналитика вода
2 24117 Конформациона анализа
3 24118 Хемија вода и отпадне воде
4 24119 Хемијски извори струје
5 241110 Физичке методе у неорганској хемији
3 Блок 3 Изборни блок 3 1 2 2 6
1 241111 Одабрана поглавља аналитичке хемије
2 241112 Изоловање и раздвајање у органској хемији
3 241113 Хемија секундарних метаболита
4 241114 Хемија макромолекула
4 241115 Студијски истраживачки рад 1 1 8 12
5 Блок 4 Изборни блок 4 2 2 2 6
1 24121 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2
2 24122 Анализа реалних узорака
3 24123 Хемија слободних радикала
4 24124 Савремене методе идентификације органских једињења
5 24125 Полимерни материјали
6 24126 Електрохемијске методе
6 Блок 5 Изборни блок 5 2 2 2 6
1 24127 Аналитика прехрамбених производа
2 24128 Биоорганска хемија
3 24129 Одабрана поглавља заштите вода
4 241210 Заштита околине
5 241211 Неорганска једињења у медицини
7 241212 Студијски истраживачки рад 2 2 12 8
8 241213 Mастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 10 10 20
Укупно ЕПСБ 60

Студијски програм мастер академских студија хемија има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ да пруже кључну експертизу која је неопходна у изабраним ужим научним областима, односно у мултидисциплинарном приступу истраживању изабраног феномена.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима да стекну неопходне индивидуалне вештине које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Проширивање знања из хемијских наука стечених у току основних академских студија
 • Подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом материје неживог и живог света
 • Стицање теоријских и практичних знања о хемијским процесима
 • Формирање свести о могућности примене хемијских знања у другим областима људске активности (хемијској индустрији, производњи материјала, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди, економији и др.)
 • Стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад
 • Стицање способности за самосталну израду и објављивање научних радова
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Стечено знање дипломираном мастер студенту обезбеђује стручност за рад у основним и средњим школама као и у научним лабораторијама и истраживачким центрима, институтима и факултетима у области хемијских наука.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности, односно компентенције:

 • способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност интеграције знања у решавању сложене проблематике;
 • способност логичког расуђивања на основу доступних информација, формулисања сопственог мишљења, претпоставки и извођења закључака;
 • способност ефикасне научне комуникације;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе у стицању знања из области хемије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност планирања и извођења експеримената:
 • способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање .

Студијски програм Хемија мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област хемијских наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Студијски програм мастер академских студија Хемија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемије.


© 2019 - 2021 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin