Chemistry - Undergraduate Studies

Повезујући природно–математичке и информатичке науке са наукама из области хемије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама хемије осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија основних академских студија по акредитацији 2014

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 23111 Општа хемија 1 3 3 8
2 23112 Физика 1 1 3 2 6
3 23113 Математика 1 1 3 3 6
4 23114 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 4 8
5 23115 Основи информатике 1 2 2 4
6 Блок 1 Изборни блок 1 2
1 23121 Математикa 2 3 3 5
2 23122 Физика 2 3 0 2 5
7 23123 Неорганска хемија 2 3 3 7
8 23124 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 2 4 7
9 23125 Основи органске хемије 2 2 0 5
10 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 23126 Енглески језик 1 1 1 4
4 23127 Руски језик 1 1 1 4
Укупно часова активне наставе 24 23,5 1
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 23231 Органска хемија 1 3 3 3 8
12 23232 Физичка хемија 1 3 3 2 7
13 23233 Квантитативна аналитичка хемија 1 3 3 4 7
14 23234 Рачунарство у хемији 3 1 2 5
15 Блок 3 Изборни блок 3 3
5 23235 Енглески језик 2 1 1 5
6 23236 Руски језик 2 1 1 5
16 23241 Органска хемија 2 4 3 3 8
17 23242 Физичка хемија 2 4 3 2 7
18 23243 Квантитативна аналитичка хемија 2 4 3 4 7
19 Блок 4 Изборни блок 4 4
7 23244 Обрада резултата мерења у аналитичкој хемији 2 2 6
8 23245 Научне информације у хемији 2 2 6
Укупно часова активне наставе 22 21 2
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 23351 Органска стереохемија 5 3 2 7
21 23352 Виша неорганска хемија 5 3 2 6
22 23353 Електроаналитичке методе инструменталне анализе 5 3 3 7
23 23354 Физичка хемија 3 5 3 2 6
24 Блок 5 Изборни блок 5 5
9 23355 Бионеорганска хемија 2 2 5
10 23356 Педагогија са психологијом 2 2 5
25 23361 Основи хемијске технологије 1 6 2 2 5
26 23362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 3 7
27 23363 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 6
28 23364 Хемија природних производа 1 6 2 3 6
29 Блок 6 Изборни блок 6 6
11 23365 Хемијска веза и структура молекула 2 5
12 23366 Методика наставе хемије 2 1 5
Укупно часова активне наставе 25 20 1,5
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 23471 Механизми органских реакција 7 3 3 7
31 23472 Хемија природних производа 2 7 2 3 6
32 23473 Основи хемијске технологије 2 7 2 2 5
33 23474 Методе раздвајања у аналитичкој хемији 7 2 2 5
34 Блок 7 Изборни блок 7 7
13 23475 Аналитичка хемија животне средине 2 0 2 5
14 23476 Органске технологије 2 0 2 5
15 23477 Нерганске технологије 2 0 2 5
35 23481 Биохемија 8 3 3 5
36 23482 Инструменталне методе у органској хемији 8 3 2 5
37 23483 Методологија научно-истраживачког рада 8 2 0 4
38 23484 Полимери 8 2 3 5
39 Блок 8 Изборни блок 8 8
16 23485 Препаративна органска хемија 2 0 2 5
17 23486 Органске синтезе 2 0 2 5
40 23487 Завршни рад 8 0 0 8
Укупно часова активне наставе 23 18 4
Укупно ЕПСБ 60

Повезујући природно–математичке и информатичке науке са наукама из области хемије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама хемије осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Дипломирани студенти студијског програма хемије поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компетенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно–математичких  наука: хемије, физике, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном и наставном раду из области хемије.

Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције:

  • детаљно познавање и разумевање градива из области неорганске, органске, физичке, аналитичке, примењене и биохемије;
  • упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина мерења;
  • овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на материјалу;
  • указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине;
  • познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме;
  • развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци;
  • развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду;
  • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
  • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Све четири године студијског програма Хемија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за хемију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских  наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образованог простора. 

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална одступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

© 2019 - 2021 Faculty of Sciences and Mathematics. Design & Developed by: Dubljanin