Мастер академске студије Физике

Циљеви студијског програма мастер академских студија усмерени су ка стицању стручних компетенција и академских вештина из специфичних области примењене, експерименталне и теоријске физике, уз коришћење савремених метода наставе, алата и технологија за учење. Примарни циљ је развој креативних способности, аналитичког и критичког мишљења и приступа за решавање практичних проблема, постизање стручне зрелости, имплементирање метода за даље проширивање знања и развијање вештина за успешно савладавање будућих професионалних изазова.

Циљ студијског програма је да студент достигне квалификацију мастер физичар за коју је потребно:

 • поседовање и унапређење знања са основних академских студија физике и поседовање способности за њихову професионалну примену у решавању физичких проблема у мултидисциплинарним областима;
 • оспособњеност за наставни рад у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, у смислу јасног преношења знања и начина закључивања;
 • oспoсoбљеност за сaмoстaлнo плaнирaње и извoђење истраживања и критичку прoцeну знaчajа дoбиjeних рeзултaтa;
 • познавање принципа рада али и коришћења савремених апарата, инструмената и прибора потребних за проучавање различитих дисциплина физике, као и познавање принципа мерења и обраде добијених података;
 • разумевање савремених кретања у области физике и оспособљавање за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике, тј. припремање за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и обезбеђивање стручног академског образовања у циљу развијања свести о вредностима савременог друштва.

Циљеви студијског програма се постижу кроз:

 • прoширено образовање у кључним концептима и методама које физика изучава: савладавање садржаја и разумевање теоријске, експерименталне и примењене физике, њихове улоге и међусобних односа;
 • обезбеђивање систематског проширеног и продубљеног знања савремене физике, потребне за успешан рад у струци или наставак школовања на докторским студијама;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, изучавање нових модела, техника технологија и метода за моделирање процеса са циљем решавања практичних проблема;
 • подстицање комуникативности и тимског рада која ће бити од помоћи у развоју комуникације са осталим стручњацима из других области.

Студијским програмом су дефинисане методе за стицање компетенција и академских вештина:

 • Генерисање и разумевање знања се постиҗе кроз предавања, различите облике вежби и практичне наставе чија је сврха да прате, појасне и истакну практични значај садржаја предавања. Самостално учење и напредовање прати се кроз семинарске радове и консултације са студентима. Студент стиче зрелост и самопоуздање за бављење струком према сопственим афинитетима и амбицијама.
 • Комуникација кроз усмена и писмена излагања, коришћење инфомационих технологија, групни или самостални рад утиче на ефикасно учење, логичко и критичко расуђивање и развитак креативно-стваралачког мишљења код студента. Континуалан рад уз перманентно надограђивање знања развија мотивацију за стицањем пратећих компетенција неопходних за рад у струци.
 • Интегрисањем теорије и праксе, коришћењем метода анализе и синтезе, и интерактивним приступом у решавању физичких проблема, студент се стимулише да активно доноси оригинална решења и закључке приликом праћења свих облика наставе.

Циљеви студијског програма су усаглашени са основним задацима и циљевима образовања Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини, Националним оквиром квалификација (НОКС) и сагласни су са савременим захтевима тржишта рада и привредног развоја.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Физика мастер академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
О/И
Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)
1. 32131 Микроелектроника и наноелектроника 1 3 3 0 0 8 O НС
2. ИИ1 Изборнa групa 1 1 2 2 0 0 6 И НС /ТМ
1. 32132 Физика оптичких таласовода НС
2. 321211 Нумеричке методе у физици ТМ
3. ИИ2 Изборнa групa 2 1 2 2 0 0 6 И СА/ТМ
1. 32141 Соларна енергетика СА
2. 321222 Савремена наставна средства ТМ
4. 32133 Радиоекологија и заштита животне средине 1 3 0 3 0 8 О TM
5. INF038 Алати и технологије за електронско учење 2 3 2 0 0 7 О НС
6. ИИ3 Изборнa групa 3 2 3 2 0 0 7 И НС/ СА
1. 32231 Фотоника НС
2. 32241 Одабрана поглавља примењене оптике СА
7. 322F СИР 2 0 0 0 10 7 О АО
8. 32242 Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 3 О СА
9. 32244 Мастер рад 2 0 0 0 1 1 8 O/И СА
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 16 11 3 11 7 60
Укупно часова активне наставе на години 41
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 41 7 60
            

Циљеви студијског програма мастер академских студија усмерени су ка стицању стручних компетенција и академских вештина из специфичних области примењене, експерименталне и теоријске физике, уз коришћење савремених метода наставе, алата и технологија за учење. Примарни циљ је развој креативних способности, аналитичког и критичког мишљења и приступа за решавање практичних проблема, постизање стручне зрелости, имплементирање метода за даље проширивање знања и развијање вештина за успешно савладавање будућих професионалних изазова.

Циљ студијског програма је да студент достигне квалификацију мастер физичар за коју је потребно:

 • поседовање и унапређење знања са основних академских студија физике и поседовање способности за њихову професионалну примену у решавању физичких проблема у мултидисциплинарним областима;
 • оспособњеност за наставни рад у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, у смислу јасног преношења знања и начина закључивања;
 • oспoсoбљеност за сaмoстaлнo плaнирaње и извoђење истраживања и критичку прoцeну знaчajа дoбиjeних рeзултaтa;
 • познавање принципа рада али и коришћења савремених апарата, инструмената и прибора потребних за проучавање различитих дисциплина физике, као и познавање принципа мерења и обраде добијених података;
 • разумевање савремених кретања у области физике и оспособљавање за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике, тј. припремање за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и обезбеђивање стручног академског образовања у циљу развијања свести о вредностима савременог друштва.

Циљеви студијског програма се постижу кроз:

 • прoширено образовање у кључним концептима и методама које физика изучава: савладавање садржаја и разумевање теоријске, експерименталне и примењене физике, њихове улоге и међусобних односа;
 • обезбеђивање систематског проширеног и продубљеног знања савремене физике, потребне за успешан рад у струци или наставак школовања на докторским студијама;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, изучавање нових модела, техника технологија и метода за моделирање процеса са циљем решавања практичних проблема;
 • подстицање комуникативности и тимског рада која ће бити од помоћи у развоју комуникације са осталим стручњацима из других области.

Студијским програмом су дефинисане методе за стицање компетенција и академских вештина:

 • Генерисање и разумевање знања се постиҗе кроз предавања, различите облике вежби и практичне наставе чија је сврха да прате, појасне и истакну практични значај садржаја предавања. Самостално учење и напредовање прати се кроз семинарске радове и консултације са студентима. Студент стиче зрелост и самопоуздање за бављење струком према сопственим афинитетима и амбицијама.
 • Комуникација кроз усмена и писмена излагања, коришћење инфомационих технологија, групни или самостални рад утиче на ефикасно учење, логичко и критичко расуђивање и развитак креативно-стваралачког мишљења код студента. Континуалан рад уз перманентно надограђивање знања развија мотивацију за стицањем пратећих компетенција неопходних за рад у струци.
 • Интегрисањем теорије и праксе, коришћењем метода анализе и синтезе, и интерактивним приступом у решавању физичких проблема, студент се стимулише да активно доноси оригинална решења и закључке приликом праћења свих облика наставе.

Циљеви студијског програма су усаглашени са основним задацима и циљевима образовања Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини, Националним оквиром квалификација (НОКС) и сагласни су са савременим захтевима тржишта рада и привредног развоја.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе проблема, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • овладавања сложеним методама, поступцима и процесима истраживања у физици;
 • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења, формулисања претпоставки и извођење закључка;
 • перманентног учења и усавршавања;
 • примене стеченог знања у пракси;
 • индувидуалног рад или рад у тиму;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • вредновање личног рада и рада других;
 • организовање рада, управљање и руковођењa пословима;
 • професионалне етичности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање природе и начина истраживања у области физике;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања из физике и продор у нове области путем студија;
 • иновација и континуирано унапређење наставног процеса физике;
 • праћења и примене новина у струци;
 • разумевање савремене физике и примена савремених метода за дату област;
 • развоја вештина у употреби математичких, нумеричких и информатичких метода у решавању проблема у научним и индустријским истраживањима;
 • решавање проблема на основу аналогија са већ познатим проблемима;
 • способност моделирања;
 • налажења и коришћење стручне литературе у даљем усавршавању;
 • обрада релевантних података употребом савремених информационо-комуникационих технологија.

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Стручњаци овог профила су оспособљени за самосталан рад, разумевање и решавање проблематике из области физике и сродних дисциплина као и за креативан приступ у извршавању задатака. Звање које се стиче након завршетка овог нивоа студија је дипломирани физичар – мастер. Тиме се омогућује успешно извођење свих облика наставе физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама. Академско образовани физичари поседују компетентност у европским и светским оквирима, и имају могуђност запошљавања у научно истраживачким установама и привреди уз могућност наставка студирања на специјалистичким и докторским студијама у земљи и иностранству.

Студијски програм Физика мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област физичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Физика мастер академских студија и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Физика мастер академских студија по акредитацији 2014

Р.Б. Шифра предмета Назив
предмета
С Тип Статус
предмета
Часови активне наставе Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 32131 Савремена теоријска физика 1 ТМ O 3 3 0 0 8
2. 32132 Савремена експериментална физика 1 НС O 3 0 3 0 8
3. 32143 Физика плазме 1 СА O 2 2 0 0 7
4. ИИ1 Изборнa групa 1 1
1 32281 Физика и техника ласера НС И 2 2 0 0 7
2 32282 Квантна елетроника и нелинеарна електродинамика НС И 2 2 0 0 7
5. 32216 Физика материјала 2 АО О 2 2 0 0 8
6. 32217 Студијски истраживачки рад 2 АО O 0 0 0 16 10
7. 32247 Мастер рад 2 12
Часова активне наставе на години студија 12 9 3 16 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно ЕСПБ бодова 60

Циљ Мастер академских студија физике је да обезбеди студентима систематско проширено и продубљено знање напредних принципа савремене физике, потребне за успешан рад у струци или наставак школовања на докторским студијама.

Предвиђени циљеви студијског програма Мастер академске студије физике су:

 • кoд студeнaтa прoширити рaзумeвaњe кључних физичких кoнцeпaтa;
 • oспoсoбити студeнтe дa сaмoстaлнo плaнирajу и извoдe истраживање у области физике и дa критички прoцeнe знaчaj дoбиjeних рeзултaтa;
 • рaзвити кoд студeнaтa спoсoбнoст дa прилaгoђaвajу и примeњуjу мeтoдoлoгиjу у рeшaвaњу нeпoзнaтих типoвa практичних прoблeмa;
 • припрeмити студeнтe зa успeшaн рaд у струци или зa дoктoрскe студиje у oблaсти физичких нaукa.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • рад са основном апаратуром потребном за проучавање различитих дисциплина физике;
 • упознавање са основним областима истраживачке физике, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења и развоја нових модела, техника и технологија;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физике, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (рачунске и лабораторијске вежбе, студијске посете физичким лабораторијама и институтима, семинарски радови, колоквијуми, тестови, практичан рад у настави и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Исход процеса студирања је стручњак са високим академским образовањем, са значајно ширим и темељнијим знањем у односу на основно високошколско образовање, а који располаже интегрисаним знањем и способношћу разумевања научне проблематике из области физике. Компетенције дипломираних студената у складу су са изабраним предметима мастер академских студија.

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност за сарадњу и тимски рад на пројектима, за самосталан рад на додељеном делу пројектног задатка и за размену идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • способност комуникације (усмене и писане) са специјалистима из исте или шире научне области приликом обрађивања и саопштавања информација, идеја, проблема и добијених резултата и закључака;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • способност примене (како за рутинске, тако и у истраживачке сврхе) фундаменталних теоријских и практичних знања о свим аспектима савремене физике и дубљих теоретских знања о најсавременијим достигнућима у проучаваним областима;
 • способност пројектoвања и вођења експеримента или истраживања и интерпретације добијених резултата;
 • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
 • креативност и критички приступ описивању, анализи, вредновању и решавању комплексних теоријских или практичних проблема у области физике;
 • способност повезивања различитих области физике;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • учешће у мултидисциплинарним тимовима који решавају разноврсне физичке проблеме;
 • способност за наставак школовања на докторским академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно мастер физичари, стекли низ креативних способности које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира. Оне би их оспособиле за запошљавање као професора физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, а такође и у научно истраживачким установама и привреди и омогућиле даљи наставак школовања, како у земљи тако и у иностранству, на докторским академским студијама.

Студијски програм мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума за физику, који се изводе на великом броју високошколских установа овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин