Одсек за географију

Интензивирају се напори за боље опремање рачунарске лабораторије и набавке одговарајућих софтвера за поље Географских информационих система који ће пружати подршку научно-истраживачком раду али и наставном процесу (за потребе реализације наставе из GIS-а, Картографије, Хидрологије, Климатологије, Геоморфологије, Геологије, Животне средине, Демографије, Туризма). Активности су усмерене на интеграцију научно-истраживачког подмлатка из области геонаука у Европску истраживачку зону, ЕРА (European Research Area).

Настављају се истраживања у циљу географског приказа стања животне средине Косова и Метохије. Ова проблематика представља сложен и многостран теоријско-методолошки поступак, интересантан не само као научно-истаживачка тема, већ и као задатак коме се са разлогом приписује изузетан друштвено-практични и развојни значај.

У току је подмлађивање наставног кадра пријемом нових сарадника у радни однос, као и избором сарадника са докторатом у виша, наставничка звања. Предузете су активности на усавршавању сарадника и наставника на сродним институцијама у земљи и иностранству.

Интензивирају се напори за бољу мобилност студената, док су у научно-истраживачком смислу у припреми пројекти намењени студентима ради образовања у области методологије научно-истраживсчког рада.

Остварује се координисана сарадња са неакадемским институцијама и органима локалне самоуправе.

У наредном периоду је потребно интензивирати реципрочне посете студената, наставника и сарадника ради размене научно-истраживачког искуства. Оно се додатно може оснажити припремом и развојем нових научно-истраживачких пројеката међународног и националног значаја.

Библиотечки фонд је обогаћен модерном литературом и референтним домаћим и међународним часописима, ради потреба студената и наставничког кадра.

Учествовање у реализацији наставе

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/Изборни Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 2 1 0 0 0 4 ОБ ТМ
2. 61112 Математичка географија 1 3 3 0 0 0 8 ОБ AO
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 3 3 0 0 0 8 ОБ ТМ
4. 61114 Основи информатике 1 2 2 0 0 0 6 ОБ АО
5. 61115 Енглески језик 1 1 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
6. 61116 Руски језик 1 1 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
7. 61121 Климатологија са метеорологијом 2 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
8. 61122 Картографија са топографијом 2 2 3 0 0 0 6 ОБ ТМ
9. 61123 Увод у ГИС 2 2 3 0 0 0 6 ОБ СА
10. 61124 Геоморфологија 1 2 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
11. 61125 Енглески језик 2 2 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
12. 61126 Руски језик 2 2 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 21 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ДРУГА ГОДИНА
13. 61231 Хидрологија 3 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
14. 61232 Тематска картографија и картирање 3 2 2 0 0 0 5 ОБ СА
15. 61233 Заштита и унапређење животне средине 3 2 1 0 0 0 5 ОБ ТМ
16. 61234 Биогеографија са педологијом 3 2 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
17. 61235 Обновљиви извори енергије 3 2 3 0 0 0 7 ИЗ НС
18. 61236 Дигитална картографија и ГИС 3 2 3 0 0 0 7 ИЗ НС
19. 61241 Геоморфологија 2 4 2 3 0 0 0 7 ОБ НС
20. 61242 Мониторинг животне средине и одрживи развој 4 2 1 0 0 0 5 ОБ ТМ
21. 61243 Економска географија 4 2 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
22. 61244 Статистика у географији 4 2 2 0 0 0 5 ОБ СА
23. 61245 Водопривреда и водни ресурси 4 3 2 0 0 0 7 ИЗ СА
24. 61246 Природне непогоде 4 3 2 0 0 0 7 ИЗ СА
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 20 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ТРЕЋА ГОДИНА
25. 61351 Туристичка географија 5 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
26. 61352 Географија насеља 5 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
27. 61353 Географија Србије 5 2 3 0 0 0 6 ОБ НС
28. 61354 Педагогија 5 3 2 0 0 0 8 ОБ ТМ
29. 61355 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
30. 61356 Становништво и регионални развој 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
31. 61357 Примена ГИС-а у географији 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
32. 61361 Демографија 6 3 2 0 0 0 6 ОБ СА
33. 61362 Географске регије Србије 6 2 3 0 0 0 6 ОБ НС
34. 61363 Просторно планирање 6 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
35. 61364 Психологија 6 3 2 0 0 0 8 ОБ ТМ
36. 61365 Политичка географија 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
37. 61366 Урбана географија и урбани развој 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
38. 61367 Управљање отпадом 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 21 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ЧЕТВРТА ГОДИНА
39. 61471 Регионална географија света 1 7 4 4 0 0 0 8 ОБ АО
40. 61472 Методика наставе географије 1 7 3 3 0 0 0 8 ОБ СА
41. 61473 Геополитика и становништво 7 3 2 0 0 0 7 ОБ СА
42. 61474 Туризам Србије 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
43. 61475 Регионално и локално планирање 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
44. 61476 Туризам и простор 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
45. 61481 Регионална географија света 2 8 4 3 0 0 0 7 ОБ АО
46. 61482 Методика наставе географије 2 8 3 3 0 0 0 7 ОБ СА
47. 61483 Стручна пракса 8 0 0 2 0 6 3 ОБ СА
48. 61484 Стратешки развој и ревитализација сеоских насеља 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
49. 61485 Одрживи регионални развој и стратегија ЕУ 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
50. 61486 Управљање људским ресурсима 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
51. 61487 Предмет завршног рада 8 0 0 0 1 0 0 ОБ НС
52. 61488 Завршни рад 8 0 0 0 0 3 6 ОБ НС
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 20 2 1 9 60
Укупно часова активне наставе на години
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 TM ОБ 2 1 2
2. 61112 Картографија 1 НС ОБ 3 3 8
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 СА ОБ 3 2 7
4. 61114 Климатологија са метеорологијом 1 НС ОБ 2 2 7
5. 61115 Енглески језик 1 1 АО ИЗ 1 1 6
6. 61116 Руски језик 1 1 АО ИЗ 1 1
7. 61121 Тематска картографија 2 НС ОБ 2 2 6
8. 61122 Математичка географија 2 СА ОБ 3 2 6
9. 61123 Основе заштите и унапређења животне средине 2 ТМ ОБ 3 2 6
10. 61124 Биогеографија 2 ТМ ОБ 2 2 6
11. 61125 Енглески језик 2 2 АО ИЗ 1 1 6
12. 61126 Руски језик 2 2 АО ИЗ 1 1
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 61231 Геоморфологија 1 3 НС ОБ 3 3 8
2. 61232 Хидрологија 3 СА ОБ 2 2 7
3. 61233 Заштита животне средине и одрживи развој 3 ТМ ОБ 2 2 5
4. 61234 Географски информациони системи 3 НС ОБ 2 2 4
5. 61235 Педологија 3 ТМ ИЗ 2 1 6
6. 61236 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 3 ТМ ИЗ 2 1
7. 61244 Туризам и простор 4 НС ИЗ 2 1 6
8. 61245 Хидрологија у туризму 4 НС ИЗ 2 1
9. 61241 Геоморфологија 2 4 НС ОБ 3 3 8
10. 61242 Демографија 4 ТМ ОБ 3 3 8
11. 61243 Антропогеографија 4 ТМ ОБ 3 2 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 61355 Политичка географија 5 НС ИЗ 2 1 6
2. 61356 Климатологија у туризму 5 НС ИЗ 2 1
3. 61351 Географија насеља и урбанизам 1 5 СА ОБ 2 2 7
4. 61352 Статистика у географији 5 ТМ ОБ 2 2 4
5. 61353 Географија Србије 5 СА ОБ 3 3 7
6. 61354 Педагогија са психологијом 5 ТМ ОБ 2 2 6
7. 61361 Географија насеља и урбанизам 2 6 СА ОБ 3 3 7
8. 61362 Туристичка географија 6 СА ОБ 2 2 8
9. 61363 Географске регије Србије 6 СА ОБ 3 3 9
10. 61364 Туристичке регије Србије 6 НС ИЗ 2 2 6
11. 61365 Педагошка психологија 6 НС ИЗ 2 2
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 61475 Културно наслеђе и туризам 7 НС ИЗ 2 1 4
2. 61476 Заштићени природни ресурси 7 НС ИЗ 2 1
3. 61471 Просторно планирање 1 7 НС ОБ 2 2 6
4. 61472 Туризам Србије 7 СА ОБ 2 2 6
5. 61473 Регионална географија северне хемисфере 7 АО ОБ 3 2 6
6. 61474 Методика наставе географије 1 7 СА ОБ 2 3 8
7. 61481 Просторно планирање 2 8 НС ОБ 3 3 6
8. 61482 Регионална географија јужне хемисфере 8 АО ОБ 3 3 6
9. 61483 Методика наставе географије 2 8 СА ОБ 2 3 7
10. 61484 Завичајна географија 8 НС ИЗ 2 1 5
11. 61485 Дешифровање аеро-фото снимака 8 НС ИЗ 2 1
12. 61486 Завршни рад 8 СА ОБ 0 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/Изборни Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
1. 62111 Методе научно истраживачког рада 1 3 3 0 0 0 6 ОБ НС
2. 62112 Методологија физичке географије 1 3 2 0 0 0 5 ОБ ТМ
3. 62113 Методологија друштвене географије 1 3 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
4. 62114 Методе анализе географских података 1 2 3 0 0 0 5 ОБ ТМ
5. 62115 Методе регионализације 1 3 2 0 0 0 8 ИЗ НС
6. 62116 Методе валоризације у туристичкој географији 1 3 2 0 0 0 8 ИЗ НС
7. 62121 Просторна мобилност становништва 2 3 2 0 0 0 5 ОБ НС
8. 62122 Управљање развојним пројектима 2 2 3 0 0 0 5 ОБ СА
9. 62123 Методе сценарија у истраживању и планирању простора 2 3 3 0 0 0 8 ИЗ СА
10. 62124 ГИС анализа геопростора и даљинска детекција 2 3 3 0 0 0 8 ИЗ СА
11. 62125 Студијско истраживачки рад 2 0 0 2 0 0 5 ОБ НС
12. 62126 Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 3 ОБ НС
13. 62128 Мастер рад 2 0 0 2 0 3 4 ОБ СА
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години 22 20 4 0 9 60
Укупно часова активне наставе на години
Укупно часова активне наставе на години

Модул 1. - ГЕОГРАФИЈА
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62111 Теорија природних и друштвених система 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 7
2. 62112 Регионални развој 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 8
3. 62113 Методологија физичке географије 1 НС ОМ 2 3 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 ТМ ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62114 Методе научноистраживачког рада
2. 62115 Методологија друштвене географије
5. 62121 Просторна економија 2 АО ОМ 3 3 0 0 0 6
6. 62122 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 7
7. Предмет изборног блока 2 2 НС ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62123 Методологија регионалне географије
2. 62124 Методологија туристичке географије
8. 62125 Мастер рад 2 НС ОМ 12
Модул 2. - ТУРИЗАM
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62116 Методе научно истраживачког рада 1 ТМ ОМ 2 3 0 0 0 8
2. 62117 Посебни облици туризма 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
3. 62118 Експлоатације туристичких ресурса 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62119 Енглески језик и комуникацијске вештине
2. 62120 Руски језик и комуникацијске вештине
5. 62126 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 8
6. 62127 Картирање и визуелизација туристичких система 2 ТМ ОМ 3 3 0 0 0 5
7. Предмет изборног блока 2 2 СА ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62128 Културна географија
2. 62129 Стратешки развој туристичких насеља
8. 62130 Мастер рад 2 НС ОМ 12

Наставници и сарадници Одсека за географију

...

Редовни професор

Данијела Ж. Вукоичић
Више информација
...

Редовни професор

Јово М. Медојевић
Више информација
...

Редовни професор

Саша А. Милосављевић
Више информација
...

Редовни професор

Милена М. Николић
Више информација
...

Ванредни професор

Јован М. Драгојловић
Више информација
...

Ванредни професор

Никола Р. Бачевић
Више информација
...

Ванредни професор

Владица Д. Стевановић
Више информација
...

Ванредни професор

Ивана Т. Пењишевић
Више информација
...

Ванредни професор

Драган Д. Радовановић
Више информација
...

Доцент

Бојана М. Јанџиковић
Више информација
...

Доцент

Никола М. Милентијевић
Више информација
...

Асистент

Душан Б. Ристић
Више информација
...

Асистент

Марко Р. Ивановић
Више информација
...

Асистент

Сања Д. Божовић
Више информација
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин