Докторске студије Хемије

Циљеви студијског програма Докторских академских студија Хемија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Циљ студијског програма Докторских академских студије Хемија је да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области хемије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство); да се будући доктори наука оспособе да примењују фундаментална знања из хемије и сродних природних наука, да пројектују и воде домаће и међународне пројекте, тестове, експерименте и интерпретирају добијене резултате; да раде у мултидисциплинарним тимовима који решавају проблеме у хемијској индустрији; идентификују, формулишу и решавају хемијске аспекте проблема у животном окружењу; да поседују професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницирају, примењују савремену методологију и опрему, учествују у унапређењу постојећих и развоју нових хемијских метода анализе и синтезе. Укратко речено, да се по завршетку студија формирају стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог доба у коме живимо.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са циљевима високошколске установе на којој се програм изводи као и са савременим правцима развоја хемијске науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се хемија примењује.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија доктроских студија по акредитацији 2021

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1 Изборни блок 1 1 И 8 4 15
1 ДСХ111 Методологија научно-истраживачког рада у хемији
2 ДСХ112 Равнотеже у аналитичкој хемији
3 ДСХ113 Методе карактеризације органских једињења
4 ДСХ114 Одабрана поглавља неорганске хемије
5 ДСХ115 Стереохемија
2 ДСХ116 Студијски истраживачки рад 1 1 О 8 15
3 Изборни блок 2 2 И 5 5 15
6 ДСХ211 Одабрана поглавља органске хемије
7 ДСХ212 Одабрана поглавља аналитичке хемије
8 ДСХ213 Синтеза и карактеризација полимера
9 ДСХ214 Неорганске синтезе
4 Изборни блок 3 2 И 5 5 15
10 ДСХ215 Органски реагенси у аналитичкој хемији
11 ДСХ216 Структура полимерних материјала
12 ДСХ217 Хемија ароматичних биљака
13 ДСХ218 Метали и комплекси метала у медицини
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Друга година
5 Изборни блок 4 3 И 4 2 15
14 ДСХ311 Полимерни композитни материјали
15 ДСХ312 Неоргански материјали
16 ДСХ313 Комбиноване технике инструменталне анализе
17 ДСХ314 Савремене електроаналитичке методе
6 Изборни блок 5 3 И 4 2 15
18 ДСХ315 Хетероцикли у биомолекулима
19 ДСХ316 Биосинтеза и фармаколошки значај етарских уља
20 ДСХ317 Полимери и аналитика животне средине
21 ДСХ318 Физичке методе у неорганској хемији
7 ДСХ319 Студијски истраживачки рад 2 3 О 8 6
8 Изборни блок 6 4 И 4 3 15
22 ДСХ411 Електрохемија у биоаналитици
23 ДСХ412 Реакциони механизми у органској хемији
24 ДСХ413 Анализа реалних узорака
25 ДСХ414 Напредне методе термичке анализе
9 ДСХ415 Студијски истраживачки рад 3 4 О 13 9
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Трећа година
10 ДСХ511 Студијски истраживачки рад 4 5 О 20 24
11 ДСХ512 Израда докторске дисертације 6 О 10 18
12 ДСХ513 Научно истраживачки рад 6 О 20 18
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 120 180

Циљеви студијског програма Докторских академских студија Хемија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Циљ студијског програма Докторских академских студије Хемија је да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области хемије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство); да се будући доктори наука оспособе да примењују фундаментална знања из хемије и сродних природних наука, да пројектују и воде домаће и међународне пројекте, тестове, експерименте и интерпретирају добијене резултате; да раде у мултидисциплинарним тимовима који решавају проблеме у хемијској индустрији; идентификују, формулишу и решавају хемијске аспекте проблема у животном окружењу; да поседују професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницирају, примењују савремену методологију и опрему, учествују у унапређењу постојећих и развоју нових хемијских метода анализе и синтезе. Укратко речено, да се по завршетку студија формирају стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог доба у коме живимо.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са циљевима високошколске установе на којој се програм изводи као и са савременим правцима развоја хемијске науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се хемија примењује.

Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче опште и специфичне способности које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Хемија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области хемијских наука у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима хемијске струке и да разумеју и користе најсавременија знања у хемији; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и хемијске науке уопште;
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака.

Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче следеће специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина хемијске науке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у хемијским истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области хемије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина, спретности и употребе знања у одговарајућем подручју хемије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области хемијске науке.

Исходи учења програма докторских студија Хемија су усаглашени са исходима учења националног оквира квалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање и дати су појединачно за сваки предмет на докторским студијама.

Докторске академске студије Хемија на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, пружају студентима научна и стручна сазнања у области хемије заснована на квалитетним и савременим концептима и критеријумима за одабир наставних садржаја у области хемијских научних дисциплина. Студијски програм је целовит, свеобухватан и усаглашен са мастер академским студијама хемије. Студијски програм је суштински и формално усаглашен са стратегијама развоја образовања, науке и струке у Републици Србији. Осим тога, студије су у пуној мери усаглашене и са одговарајућим студијским програмима универзитета са европског образовног простора.

Програм докторских студија Хемија, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из хемије. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци. Студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња мастер студија.

Структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа: лица која су завршила студије другог нивоа, из области хемије или сродних научних области. Сви предмети су једносеместрални. Научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.

Ред. бр. Име и презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1. Милена Мариновић-Цинцовић Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“ Универзитета у Београду
2. Сузана Самаржија-Јовановић ПМФ Универзитета у Приштини
3. Ружица Мицић ПМФ Универзитета у Приштини
4. Биљана Декић ПМФ Универзитета у Приштини
5. Војислав Јовановић ПМФ Универзитета у Приштини
6. Ненад Драшковић Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
7. Новица Ристић ПМФ Универзитета у Приштини
8. Видослав Декић ПМФ Универзитета у Приштини
9. Бранка Петковић ПМФ Универзитета у Приштини
10. Дејан Гурешић ФТН Универзитета у Приштини
11. Далибор Станковић Хемијски факултет Универзитета у Београду
12. Бојана Лабан ПМФ Универзитета у Приштини
13. Владан Ђурић Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија доктроских студија по акредитацији 2014

МОДУЛ 1 - АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111A Равнотеже у хемији 1 Обавезни 4 6 10
25112А Савремене оптичке методе 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121А Органски реагенси у хемијској анализи
25122А Аналитичка волтаметрија
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123А Микроанализа
25124А Сензори
    25125А Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231А Савремене електроаналитичке методе 3 Обавезни 4 - 10
    25232А Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241А Одабрана поглавља електрохемије
25242А Карактеризација и аналитичка примена синтетисаних једињења
25243А Неорганске синтезе
    25244А Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351А Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362A Израда докторске дисертације 30
МОДУЛ 2 - ОРГАНСКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111О Одабрана поглавља органске хемије 1 Обавезни 4 6 10
25112О Стереохемија 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121О Принципи органске синтезе
25122О Структура полимерних материјала
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123О Конформациона анализа биополимера
25124О Хемија ароматичних биљака
25125О Хетероцикли у биомолекулима
25126О Композитни материјали
    25127О Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231О Реакциони механизми у органској хемији 3 Обавезни 4 - 10
    25232О Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241О Хетероциклична једињења у индустрији
25242О Термичка анализа полимерних материјала
    25243О Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351О Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362O Израда докторске дисертације 30

Циљеви студијског програма докторских академских студија Хемија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Циљ студијског програма Докторских академских студије хемије је да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области хемије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Да се будући доктори наука оспособе да примењују фундаментална знања из хемије и сродних природних наука, да пројектују и воде тестове, експерименте и интерпретирају добијене резултате. Да раде у мулти-дисциплинарним тимовима који решавају проблеме у хемијској индустрији. Идентификују, формулишу и решавају хемијске аспекте проблема у животном окружењу. Да поседују професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницирају, примењују савремену методологију и опрему, учествују у унапређењу постојећих и развоју нових хемијских метода анализе и синтезе. Укратко речено, да се по завршетку студија формирају стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог доба у коме живимо.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја хемијске науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се хемија примењује.

Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче опште и специфичне способности које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Хемија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области хемијских наука у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима хемијске струке и да разумеју и користе најсавременија знања у хемији; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и хемијске науке уопште:
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључка.

Савладавањем студијског програма докторских студија Хемија, студент стиче следеће специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина хемијске струке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у хемијским истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области хемије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина, спретности и употреби знања у одговарајућем подручју
 • хемије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању
 • знањима из области хемијске науке.

Докторске академске студије хемије на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, пружају студентима научна и стручна сазнања у области хемије заснована на квалитетним и савременим концептима и критеријумима за одабир наставних садржаја у области хемијских научних дисциплина. Студијски програм је целовит, свеобухватан и усаглашен са мастер академским студијама хемије. Осим тога, студије су у пуној мери усаглашене и са одговарајућим студијским програмима универзитета са европског образовног простора.

Програм докторских студија хемије, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из области аналитичке и органске хемије. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци. Студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња мастер студија.

Структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа: лица која су завршила студије другог нивоа, мастер или специјалистичке студије, из области хемије или сродних научних области. Сви предмети су једносеместрални. Научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.

Ред. бр. Име и презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1. Милена Мариновић-Цинцовић Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“ Универзитета у Београду
2. Сузана Самаржија-Јовановић ПМФ Универзитета у Приштини
3. Ружица Мицић ПМФ Универзитета у Приштини
4. Биљана Декић ПМФ Универзитета у Приштини
5. Војислав Јовановић ПМФ Универзитета у Приштини
6. Ненад Драшковић Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
7. Новица Ристић ПМФ Универзитета у Приштини
8. Видослав Декић ПМФ Универзитета у Приштини
9. Бранка Петковић ПМФ Универзитета у Приштини
10. Дејан Гурешић ФТН Универзитета у Приштини
11. Далибор Станковић Хемијски факултет Универзитета у Београду
12. Бојана Лабан ПМФ Универзитета у Приштини
13. Владан Ђурић Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин