Одсек за математику

Предмет научно-исраживачког рада Одсека за математику обухвата битније гране математике, анализу као и њене примене, алгебру, геометрију, вероватноћу и статистику, методику.

Истраживања заснована на статистичкој анализи различитих модела временских серија које имају значајну практичну примену, пре свега у економетрији. Посебан осврт дат је истраживању стохастичких особина таквих серија, као и конструкцији нових, математички заснованих, финансијско-стохастичких модела којима се могу описати различита својства динамике реалних финансијских низова и серија. Проблем оцене параметара добијених модела се нарочито проучава и у ту сврху уводе нове, савремене статистичке технике засноване, пре свега, на нумеричкој интеграцији и примени разних софтверских алата. Нарочита пажња посвећена је методу емпиријских карактеристичних функција (ECF-метод) и методу вероватосних функција генератрисе (PGF-метод) који су се показали веома ефикасним у моделовању тзв. нелинеарних временских серија са наглашеним флуктуацијама.

Примена метода хомотопских пертурбација (HPM), као и метода хомотопске анализе (HAM) у проналажењу (егзактних или приближних) решења једначина и проблема различитих врста. Применом ова два математичка метода добијена су, рецимо, апроксимативна решења диференцијалних једначина и система парцијалних једначина које јављају у шрирокој групи физички заснованих проблема. С друге стране, HPM и HAM метод примењени су такође у решавању разлличитих стохастичких проблема, као што су апроксимација стохастичких расподела које немају затворен облик или одређивање инваријантних вероватосних мера различитих врста хаотичних пресликавања.

Концепт фиксне тачке, њене егзистенције у Menger-овим просторима, као и у уређеним и делимично уређеним б-метричким просторима. Наиме, посебан осврт даје се теореми о фиксној тачки за растућа пресликавања, као и њеним директним последицама у метричким просторима.

Ради се на концепту статистичке узрочности и заустављене статистичке узрочности која укључује времена заустављања као и њихове примене на теорију мартингала, на слаба решења стохастичких диференцијалнаих једначина генерисаних семимартингалима и примени добијених резултата у финансијској математици. Наиме, дати концепт узрочности се може повезати са ортогоналношћу мартингала, стабилношћу простора здесна непрекидних мартингала, својством предиктабилне репрезентације, екстремним мерама, опционим и предиктабилним пројекцијама, као и чисто прекидним мартингалима. Помоћу концепта узрочности могу се описати слаба решења и локална слаба решења стохастичких диференцијалних једначина генерисаних семимартингалима, решења мартингалног проблема (МP), заустављеног МP и локалног МP. Слаба јединственост и локална јединственост ових решења се такође може описати помоћу концепта узрочности. Сви наведени концепти имају широку примену у пракси, нарочито у економетрији, финансијској математици, минимизацији ризика оптималних стратегија трговања акцијама. ...

Учествовање у реализацији наставе

Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Пред. Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Математичка анализа 1 1 3 3 8
2 43112 Линеарна алгебра 1 3 3 7
3 43113 Основи рачунарске технике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 7
1 43114 Елементарна математика
2 43115 Основи физике
5 43121 Математичка анализа 2 2 3 3 8
6 43122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 43123 Нацртна геометрија 2 2 2 4
8 43124 Аналитичка геометрија 2 2 2 5
9 Блок 2 Изборни блок 2 2 2 2 7
3 43125 Финансијска математика
4 43126 Основи комбинаторике
Укупно часова активне наставе 23 23
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
10 43231 Математичка анализа 3 3 3 3 7
11 43232 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 43233 Основи геометрије 3 2 2 6
13 43234 Алгебра 2 3 3 3 6
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 1 1 4
5 43235 Енглески језик 1
6 43236 Руски језик 1
15 43241 Математичка анализа 4 4 3 3 7
16 43242 Алгоритми и структуре података 4 2 3 7
17 43243 Психологија 4 3 2 8
18 43244 Линеарно програмирање 4 2 2 4
19 Блок 4 Изборни блок 4 4 1 1 4
7 43245 Енглески језик 2
8 43246 Руски језик 2
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 43351 Реална анализа 5 2 2 4
21 43352 Објектно орјентисано програмирање 5 2 3 7
22 43353 Педагогија 5 3 2 8
23 43354 Обичне диференцијалне једначине 5 2 2 4
24 Блок 5 Изборни блок 5 5 1 2 6
9 43355 Историја математике
10 43356 Нееуклидске геометрије
25 43361 Увод у диференцијалну геометрију 6 2 2 4
26 43362 Нумеричка анализа 6 3 3 7
27 43363 Комплексна анализа 6 3 3 6
28 43364 Методика наставе математике 1 6 2 2 7
29 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 43365 Програмски пакети у математици
12 43366 Базе података
Укупно часова активне наставе 22 23
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 43471 Увод у теорију вероватноћа 7 2 2 5
31 43472 Парцијалне једначине 7 3 3 5
32 43473 Методика наставе математике 2 7 2 2 7
33 43474 Математичко моделовање 7 2 2 4
34 43475 Стручна пракса 1 7 0 0 3
35 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 7
13 43476 Нумеричке методе
14 43477 Нелинеарна оптимизација
36 43481 Математичка статистика 8 2 2 5
37 43482 Функционална анализа 8 3 3 6
38 43483 Топологија 8 3 2 5
39 43484 Стручна пракса 2 8 0 0 3
40 Блок 8 Изборни блок 8 8 1 2 6
15 43485 Информационе технологије у образовању
16 43486 Интегралне једначине
41 43487 Завршни рад 8 0 0 4
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 42111 Математичка анализа 1 1 3 3 9
2 42112 Линеарна алгебра 1 3 3 8
3 42113 Техничке основе информатике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1
1 11155 Енглески језик 1 1 1 6
2 11156 Руски језик 1 1 1 6
5 42121 Математичка анализа 2 2 3 3 9
6 42122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 42123 Аналитичка геометрија 2 3 3 8
8 Блок 2 Изборни блок 2 2
1 11254 Енглески језик 2 1 1 6
2 11255 Руски језик 2 1 1 6
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
9 42231 Математичка анализа 3 3 3 3 9
10 42232 Дискретне структуре 3 3 3 7
11 42233 Геометрија 1 3 2 2 7
12 42234 Алгебра 2 3 3 3 7
13 42241 Математичка анализа 4 4 3 3 9
14 42242 Програмски језици и програмирање 4 3 2 7
15 42243 Увод у теорију вероватноће 4 2 2 6
16 42244 Обичне диференцијалне једначине 4 3 3 8
Укупно часова активне наставе 22 21
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17 42351 Реална анализа 5 3 3 8
18 42352 Методика наставе математике 5 3 3 8
19 42353 Педагогија са психологијом 5 2 2 6
20 Блок 3 Изборни блок 3 5
1 42354 Линеарно програмирање 2 2 8
2 42355 Математичка логика 2 2 8
21 42361 Комплексна анализа 6 3 3 8
21 42362 Нумеричка анализа 6 3 3 8
23 42363 Историја математике 6 2 2 6
24 Блок 4 Изборни блок 4 6
1 42364 Геометрија 2 2 2 8
2 42365 Алгебра 3 2 2 8
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25 42471 Математичка статистика 7 2 3 6
26 42472 Основе математичког моделирања 7 3 2 6
27 42473 Парцијалне једначине 7 3 3 7
28 Блок 5 Изборни блок 5 7
1 42474 Нумеричке методе 2 2 7
2 42475 Теорија бројева 2 2 7
29 42481 Функционална анализа 8 3 3 7
30 42482 Нацртна геометрија 8 3 3 7
31 42483 Топологија 8 3 3 7
32 Блок 6 Изборни блок 6 8
1 42484 Интегралне једначине 2 2 7
2 42485 Програмски пакети у математици 2 2 7
33 42486 Завршни рад 8 0 0 6
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60

Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
Предавања Вежбе СИР
1 43111 Савремене теорије и приступи учењу и предавању математике 1 4 3 7
2 43112 Стручна пракса 1 1 0 0 3
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 43113 Методологија научно истраживачког рада
2 43114 Методика наставе информатике и рачунарства
4 Блок 2 Изборни предмет 2 1 2 2 6
3 43115 ОП операционих истраживања
4 43116 ОП математичког моделовања
5 43121 Теорија мере и интеграла 2 4 3 7
6 43122 Стручна пракса 2 2 0 0 3
7 Блок 3 Изборни предмет 3 2 2 2 6
1 43123 Теорија уопштених инверза
2 43124 Теорија непокретне тачке
8 Блок 4 Изборни предмет 4 2 2 2 6
3 43125 ОП геометрије
4 43126 ОП вероватноће и статистике
9 43127 Студијски истраживачки рад 2 10 6
10 43128 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 13 13 10
УКУПНО ЕСПБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Методологија научно истраживачког рада у математици 1 3 2 8
2 43112 Методике у рачунарству и мултимедијални системи 1 3 2 8
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 3 3 8
1 43113 Одабрана поглавља реалне и функционалне анализе
2 43114 Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина
4 Блок 2 Изборни блок 2 1 3 3 8
1 43115 Одабрана поглавља вероватноће и статистике
2 43116 Одабрана поглавља парцијалних и интегралних једначина
5 Блок 3 Изборни блок 3 2 3 3 8
1 43121 Актуарска и финансијска математика
2 43122 Одабрана поглавља комплексне анализе
6 43123 Студијски истраживачки рад 2 14 10
7 43124 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 15 13 14
Укупно ЕПСБ 60

Наставници и сарадници Одсека за математику

...

Редовни професор

Драгана Ј. Ваљаревић
Више информација
...

Редовни професор

Милена Ј. Петровић
Више информација
...

Редовни професор

Јелена З. Вујаковић
Више информација
...

Ванредни професор

Марина Ж. Тошић Стојановић
Више информација
...

Ванредни професор

Еуген Ш. Љајко
Више информација
...

Ванредни професор

Наташа З. Контрец
Више информација
...

Ванредни професор

Марија С. Најдановић
Више информација
...

Доцент

Тања Д. Јовановић-Спасојевић
Више информација
...

Асистент

Мирослав Д. Максимовић
Више информација
...

Асистент

Бојана С. Стојчетовић
Више информација
...

Асистент

Милица Р. Вучуровић
Више информација
...

Сарадник у настави

Кристина Т. Томовић
Више информација
...

Сарадник у настави

Мејрима Ш. Љајко
Више информација
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин