Основне академске студије Биологије

Повезујући природно-математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама Биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Студијски програм основних академских студија Биологије представља део модерног образовног система, усклађеног са националним стратегијама образовања, који ће омогућити ширем кругу младих људи да стекну квалификације кроз које се одмах могу укључити у рад, уједно повећавајући број становника наше државе са високим образовањем. Обзиром на структуру овог студијског програма, осим тренутног запослења биће им омогућено и настављање школовања.

Студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом.

Студенти који савладају овај програм, у складу са сврхом основних академских студија, стећи ће знање у области биологије заснивано на претходном образовању, а које ће им дати способност да ефикасно користе стручну литературу, да примене знање у професији, да пренесу знање на друге, да наставе студије и да успешно учествују у тимском раду.

Детаљним праћењем напредовања студената од самог почетка обезбедиће се висока ефикасност, и подизање процента дипломираних у односу на уписане. Најбољима ће се омогућити избор да наставе школовање, а слабијима ће се савременим методама наставе и организације, помоћи да савладају минимум потребан за запошљавање. Стечено знање студенти ће у последњој години и практично проверити и допунити кроз завршни рад, чиме ће бити потпуно спремни да одмах по дипломирању преузму радне обавезе. Овај студијски програм ће се, кроз самоевалуацију, стално прилагођавати најновијим светским препорукама из ове области.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско-лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија основних академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1 Б1111 Физика 1 2 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
2 Б1112 Анатомија и морфологија биљака 1 4 3 1 8 Обавезни Научно-стручни
3 Б1113 Биологија ћелије 1 2 2 7 Обавезни Теоријско-методолошки
4 Б1114 Основи информатике 1 2 2 6 Обавезни Академско-општеобразовни
5 Блок 1 Изборни блок 1 1 1 1 4
1 Б1115 Енглески језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
2 Б1116 Руски језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
6 Б1121 Морфологија и систематика бескичмењака 2 4 3 1 9 Обавезни Научно-стручни
7 Б1122 Хемија 2 2 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
8 Б1123 Биологија алги и гљива 2 3 3 8 Обавезни Научно-стручни
9 Блок 2 Изборни блок 2 2 1 1 4
3 Б1124 Енглески језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
4 Б1125 Руски језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ДРУГА ГОДИНА
10 Б1231 Микробиологија 3 2 1 1 6 Обавезни Научно-стручни
11 Б1232 Биохемија 3 3 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
12 Б1233 Развиће животиња 3 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
13 Б1234 Основи молекуларне биологије 3 2 1 1 6 Обавезни Научно-стручни
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 2 2 7
5 Б1235 Ентомологија Изборни Научно-стручни
6 Б1236 Биологија лишајева Изборни Научно-стручни
15 Б1241 Теренска настава 1 4 1 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
16 Б1242 Систематика и филогенија виших биљака 4 3 1 1 7 Обавезни Стручно-апликативни
17 Б1243 Упоредна анатомија и систематика хордата 4 4 3 1 9 Обавезни Научно-стручни
18 Блок 4 Изборни блок 4 4 2 2 7
7 Б1244 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије Изборни Стручно-апликативни
8 Б1245 Лековите биљке Изборни Теоријско-методолошки
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 16 4 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ТРЕЋА ГОДИНА
19 Б1351 Генетика 5 3 2 6 Обавезни Стручно-апликативни
20 Б1352 Зооекологија са зоогеографијом 5 2 1 1 6 Обавезни Теоријско-методолошки
21 Б1353 Фитоекологија са фитогеографијом 5 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
22 Б1354 Историјски развој биолошке мисли 5 2 1 5 Обавезни Теоријско-методолошки
23 Блок 5 Изборни блок 5 5 3 2 8
9 Б1355 Педагогија Изборни Теоријско-методолошки
10 Б1356 Заштићена подручја Србије Изборни Стручно-апликативни
24 Б1361 Општа физиологија 6 3 2 1 6 Обавезни Научно-стручни
25 Б1362 Физиологија биљака 6 3 1 1 6 Обавезни Стручно-апликативни
26 Б1363 Хематологија 6 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
27 Б1364 Теренска настава 2 6 1 1 1 5 Обавезни Стручно-апликативни
28 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 Б1365 Методика наставе биологије 1 Изборни Теоријско-методолошки
12 Б1366 Молекуларна биологија еукариота Изборни Стручно-апликативни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 5 60
Укупно часова активне наставе на години 43
ЧЕТВРТА ГОДИНА
29 Б1471 Упоредна физиологија 7 3 2 1 6 Обавезни Научно-стручни
30 Б1472 Угрожене биљне врсте Србије 7 1 1 3 Обавезни Стручно-апликативни
31 Б1473 Основи екотоксикологије 7 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
32 Б1474 Заштита животне средине 7 3 1 1 6 Обавезни Академско-општеобразовни
33 Б1475 Основи конзервационе биологије 7 2 0 4 Обавезни Научно-стручни
34 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 6
13 Б1476 Неурофизиологија Изборни Стручно-апликативни
14 Б1477 Биолошки ресурси и одрживи развој Изборни Теоријско-методолошки
35 Б1481 Теорија органске еволуције 8 3 1 4 Обавезни Теоријско-методолошки
36 Б1482 Биоиндикатори и мониторинг систем 8 2 3 5 Обавезни Стручно-апликативни
38 Б1484 Психологија 8 3 2 8 Обавезни Теоријско-методолошки
39 Блок 8 Изборни блок 8 8 2 3 7
15 Б1485 Методика наставе биологије 2 Изборни Теоријско-методолошки
16 Б1486 Генетички маркери Изборни Научно-стручни
40 Блок 9 Изборни блок 9 3
17 Б1483 Стручна пракса Изборни Стручно-апликативни
18 Б1490 Педагошка пракса Изборни Стручно-апликативни
41 Б1487 Предмет завршног рада 8 0 0 1 1 Обавезни Стручно-апликативни
42 Б1487 Завршни рад 8 0 0 2 Обавезни Стручно-апликативни
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 4 1 60
Укупно часова активне наставе на години 42
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 168 90 240

Повезујући природно-математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама Биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Студијски програм основних академских студија Биологије представља део модерног образовног система, усклађеног са националним стратегијама образовања, који ће омогућити ширем кругу младих људи да стекну квалификације кроз које се одмах могу укључити у рад, уједно повећавајући број становника наше државе са високим образовањем. Обзиром на структуру овог студијског програма, осим тренутног запослења биће им омогућено и настављање школовања.

Студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом.

Студенти који савладају овај програм, у складу са сврхом основних академских студија, стећи ће знање у области биологије заснивано на претходном образовању, а које ће им дати способност да ефикасно користе стручну литературу, да примене знање у професији, да пренесу знање на друге, да наставе студије и да успешно учествују у тимском раду.

Детаљним праћењем напредовања студената од самог почетка обезбедиће се висока ефикасност, и подизање процента дипломираних у односу на уписане. Најбољима ће се омогућити избор да наставе школовање, а слабијима ће се савременим методама наставе и организације, помоћи да савладају минимум потребан за запошљавање. Стечено знање студенти ће у последњој години и практично проверити и допунити кроз завршни рад, чиме ће бити потпуно спремни да одмах по дипломирању преузму радне обавезе. Овај студијски програм ће се, кроз самоевалуацију, стално прилагођавати најновијим светским препорукама из ове области.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско-лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Дипломирани студенти студијског програма биологија поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компентенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно-математичких наука: физике, хемије, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном раду из области биологије. Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције: детаљно познавање и разумевање градива из области ботаничких и зоолошких дисциплина, физиологије, биохемије и других динамичких наука; упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина биолошка мерења; овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на биолошком материјалу; указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине; познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме; развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци; развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима ће свршени студенти, односно дипломирани биолози, стећи низ знања која могу да демонстрирају и која су им неопходна за запошљавање. У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења, којима су свршени студенти усмерени.

Учењем педагогије и методике наставе биологије 1 на трећој, психологије, методике наставе биологије 2 и стручне праксе на четвртој години студија, као и других теоријско-методолошких предмета из обавезних и изборних блокова, свршени студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом, научно-истраживачким организацијама, институтима, биолошким лабораторијама, заводима, као и у институцијама које се баве заштитом и унапређењем животне средине, почев од индустрије, преко општинских, до организација републичког значаја.

Како се процес нарушавања животне средине у последњим деценијама приближава критичној тачки и прети да доведе до поремећаја у биосфери са несагледивим последицама, неопходно је повећати ефикасност и квалитетет на заштити, обнови и унапређењу животне средине. Потреба за биолошким кадром разних профила је веома изражена и код нас и у свету.

Студијски програм Биологија основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област биолошких наука, и као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету. Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Све четири године студијског програма Биологија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Биологија основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајaн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама.

У вези с тим, нагласићемо да је овај студијски програм сачињен на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија основних академских студија по акредитацији 2014

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Сем. Tип Статус предмета Часови активне наставе Oстали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 11121 Хемија 1 АО Обавезни 2 2 5
2. 11122 Физика 1 ТМ Обавезни 2 2 5
3. 11123 Анатомија биљака 1 НС Обавезни 2 2 5
4. 11124 Биологија ћелије 1 НС Обавезни 2 2 5
5. 11125 Морфологија и систематика нижих бескичмењака 1 НС Обавезни 2 2 5
1. 11155 Енглески језик 1 АО Изборни 1 1 5
2. 11156 Руски језик 1 АО Изборни 1 1 5
7. 11231 Морфологија и систематика виших бескичмењака 2 НС Обавезни 3 3 8
8. 11232 Биологија алги, гљива и лишајева 2 НС Обавезни 3 3 8
9. 11243 Морфологија биљака 2 СА Обавезни 3 3 7
1. 11254 Енглески језик 2 АО Изборни 1 1 7
2. 11255 Руски језик 2 АО Изборни 1 1 7
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ДРУГА ГОДИНА
1. 11331 Микробиологија 3 СА Обавезни 2 2 7
2. 11332 Биохемија 3 НС Обавезни 3 3 7
3. 11333 Упоредна анатомија хордата 3 НС Обавезни 2 2 6
4. 11313 Примена рачунара у биологији и информациона писменост 3 АО Обавезни 2 2 5
1. 11374 Примењена ентомологија СА Изборни 2 1 5
2. 11375 Примењена микробиологија СА Изборни 2 1 5
6. 11433 Теренска настава 1 4 НС Обавезни 2 2 4
7. 11424 Систематика и филогенија хордата 4 НС Обавезни 2 2 7
8. 11435 Систематика и филогенија виших биљака 4 НС Обавезни 3 0 2 7
9. 11426 Развиће животиња 4 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11441 Лековите биљке СА Изборни 2 2 6
2. 11442 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије НС Изборни 2 2 6
Укупно часова активне наставе на години студија 22 14 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 11531 Општа физиологија са биофизиком 5 НС Обавезни 3 2 6
2. 11524 Генетика 5 СА Обавезни 3 2 6
3. 11542 Основи молекуларне биологије 5 СА Обавезни 2 2 6
4. 11525 Педагогија са психологијом 5 ТМ Обавезни 2 2 7
1. 11583 Неурофизиологија СА Изборни 2 2 5
2. 11584 Биолошки ресурси и одрживи развој ТМ Изборни 2 2 5
6. 11631 Физиологија биљака 6 НС Обавезни 3 2 7
7. 11642 Фитоекологија са фитогеографијом 6 НС Обавезни 2 2 6
8. 11615 Зооекологија са зоогеографијом 6 АО Обавезни 2 2 6
9. 11633 Теренска настава 2 6 НС Обавезни 2 2 5
1. 11683 Хематологија СА Изборни 2 1 6
2. 11684 Историјски развој биолошке мисли ТМ Изборни 2 1 6
Укупно часова активне наставе на години студија 23 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 11741 Упоредна физиологија 7 СА Обавезни 3 3 6
2. 11742 Основи екотоксикологије 7 СА Обавезни 2 2 5
3. 11743 Заштита животне средине 7 АО Обавезни 3 2 6
4. 11721 Методика наставе биологије 1 7 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11724 Методологија израде стручног рада ТМ Изборни 2 1 7
2. 11734 Секундарни метаболити биљака СА Изборни СА 2 1 7
6. 11822 Теорија органске еволуције 8 ТМ Обавезни 3 0 5
7. 11823 Методика наставе биологије 2 8 ТМ Обавезни 2 4 9
8. 11835 Угрожене биљне врсте Србије 8 НС Обавезни 1 4 4
9. 11836 Основи конзервационе биологије 8 НС Обавезни 2 5
1. 11883 Урбана екологија СА Изборни 2 2 7
2. 11884 Биоиндикатори и мониторинг систем СА Изборни 2 2 7
Укупно часова активне наставе на години студија 22 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =88 Укупно =66 Укупно =14 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =168
Стручна пракса
Укупно ЕСПБ бодова 240

Повезујући природно – математичке и рачунарске науке са наукама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Стручњаци који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно – математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и кабинетско – лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Дипломирани студенти студијског програма биологија поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компентенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно – математичких наука: физике, хемије, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном раду из области биологије. Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције: детаљно познавање и разумевање градива из области ботаничких и зоолошких дисциплина, физиологије, биохемије и других динамичких наука; упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина биолошка мерења; овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на биолошком материјалу; указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине; познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме; развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци; развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима ће свршени студенти, односно дипломирани биолози, стећи низ знања која могу да демонстрирају и која су им неопходна за запошљавање. У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења, којима су свршени студенти усмерени.

Учењем педагогије са психологијом на трећој, методике наставе биологије 1 и методике наставе биологије 2 на четвртој години студија, као и других теоријско-методолошких предмета из изборних блокова 5, 6, и 7, свршени биолози имају могућност запошљавања у разним васпитно – образовним установама, научноистраживачким организацијама, институтима, биолошким лабораторијама, заводима, као и у институцијама које се баве заштитом и унапређењем животне средине, почев од индустрије, преко општинских, до организација републичког значаја. Како се процес нарушавања животне средине у последњим деценијама приближава критичној тачки и прети да доведе до поремећаја у биосфери са несагледивим последицама, неопходно је повећати ефикасност и квалитетет на заштити, обнови и унапређењу животне средине. Потреба за биолошким кадром разних профила је веома изражена и код нас и у свету.

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Све четири године студијског програма Биологија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за биологију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У вези с тим, нагласићемо да је овај студијски програм сачињен на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области биологије.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин