Одсек за физику

Научно-истраживачки рад Одсека за физику обухвата систематско проучавање разноврсних појава и процеса који се одигравају у природи. Заснива се на теоријским и експерименталним истраживањима, као и на примени научних сазнања, метода и инстумената при решавању физичких проблема широког спектра.

Теоријска истраживања Одсека за физику врше се углавном у смеру испитивања линеарних и нелинеарних оптичких особина како оптичких влакана тако и фотонских решетака. Развијају се и испитују нумерички модели за решавање сложених парцијалних диференцијалних једначина.

Експериментална истраживања Одсека за физику усмерена су ка природној и антропогеној радиоактивност у земљишту на територији Косова и Метохије, укључујући истраживања радиоактивног гаса радона у ваздуху, води и земљи. Прати се апсорбована доза γ-зрачења у ваздуху у руралним и урбаним срединама. Планиране су активности на мониторингу ТЕНОРМ у индустријским подручјима (Обилићу, Косовској Митровици, Звечану и Лепосавићу). Фокус читавог напора истраживања је усмерен на формирању истраживачког центра за Детекцију зрачења и екотоксиколошка истраживања, као будућег великог подухвата у смислу интердисциплинарних истраживања на територији Косова и Метохије.

У оквиру примењене физике настављају се истраживања и развој нових апроксимативно – аналитичких метода погодних за решавање проблема у области физичке елекронике, физике материјала и др. Наиме, применом метода хомотопских пертурбација (ХПМ), као и метода хомотопске анализе (ХАМ), апроксимативно је решен упарен систем Шредингерове и Пуасонове парцијалне диференцијалне једначине у акумулационом и инверзном полупроводничком слоју, као и Шредингерова диференцијална једначина која описује кретање честице у једнодимензионалној кристалној решетки са периодичним потенцијалом. Добијена решења карактерише релативно једноставна математичка форма, али истовремено и висок степен тачности, што је нумерички испитано и формално потврђено. Поред тога, интензивном имплементацијом тзв. уопштених логистичких функција (ГЛ функција) у моделовање физичких карактеристика различитих полупроводничких компонената, развијен је поступак фитовања ГЛ функцијама који се заснива на посебном, оригиналном алгоритму. Овај поступак омогућује прецизан опис физичких карактерисика МОСФЕТ транзистора у различитим режимима рада, а који припадају различитим технолошким генерацијама.

У области Оптике настављају се истраживања фотонских структура и простирања светлости кроз њих, као и испитивање композитне структуре у свеоптичком контролисању импулса на интегрисаним оптичким чиповима као и проучавања у области оптичких влакана са градијентним индексом преламања, где ће се проучавати преносне карактеристике поменутих влакана и пробој у области сензора на бази оптичких влакана као и ласера на бази оптичких влакана.

Истраживања у области обновљивих извора енергије фокусирана су на испитивања конверзије обновљиве енергије у циљу добијања топлотне и електричне енергије. ...

Учествовање у реализацији наставе

Редни број Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1. 31121 Физичка механика 1 4 2 2 0 10 О ТМ
2. 31111 Математика 1 1 3 3 0 0 8 О AO
3. МММ003 Основи рачунарске технике 1 3 3 0 0 7 О СА
4. ИИ1 Изборнa групa 1 1 1 1 0 0 4 И АО
1. HF555 Енглески језик 1
2. HF111 Руски језик 1
5. 31241 Мерења у физици 2 1 1 0 0 4 О СА
6. 31221 Молекуларна физика и термодинамика 2 4 2 2 0 10 О ТМ
7. 31211 Математика 2 2 3 3 0 0 9 О AO
8. 31222 Методологија решавања рачунских задатака 2 2 1 0 0 4 О ТМ
9. ИИ2 Изборнa групa 2 2 1 1 0 0 4 И АО
1. HF Енглески језик 2
2. HF222 Руски језик 2
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 17 4 60
Укупно часова активне наставе на години 43
ДРУГА ГОДИНА
1. 31331 Електромагнетизам 1 3 3 2 1 0 8 O НС
2. 31311 Математика 3 3 3 3 0 0 8 O АО
3. 31332 Математичка физика 3 3 2 0 0 7 О НС
4. ИИ3 Изборнa групa 3 3 2 0 2 0 6 И ТМ
1. 31321 Огледи у настави физике
2. 31322 Иновативни експерименти у настави физике
5. 31431 Електромагнетизам 2 4 3 1 1 0 7 O НС
6. 31432 Оптика 4 2 1 1 0 5 O НС
7. 31433 Увод у теоријску механику 4 2 2 0 0 5 O НС
8. 31441 Основи програмирања 4 2 2 0 0 4 O СА
9. ИИ4 Изборнa групa 4 4 2 0 2 0 5 И СА
1. 31442 Моделовање физичких процеса
2. 31443 Примена рачунара у физици
10. 314444 Хемија 4 2 0 2 0 5 O СА
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 24 13 9 60
Укупно часова активне наставе на години 46
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 31531 Електродинамика 5 3 3 0 0 8 O НС
2. 31532 Основи квантне механике 5 3 3 0 0 8 O НС
3. HF333 Педагогија 5 3 2 0 0 8 О ТМ
4. ИИ5 Изборнa групa 5 5 2 0 2 0 5 И СА
1. 3154F Обновљиви извори енергије
2. 31542 Конвенционални извори енергије
5. 31631 Основи физичке електронике 6 2 1 1 0 5 O НС
6. 31632 Атомска физика 6 3 2 0 0 7 O НС
7. 31633 Статистичка физика 6 2 2 0 0 6 O НС
8. HF444 Психологија 6 3 2 0 0 8 О ТМ
9. ИИ6 Изборнa групa 6 6 2 0 2 0 5 И СА
1. 31641 Физика сензора
2. 31642 Основи астрономије и астрофизика
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 5 60
Укупно часова активне наставе на години 43
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 31731 Основи нуклеарне физике 7 3 2 1 0 7 O НС
2. 317322 Увод у физику чврстог стања 7 3 2 0 0 7 О НС
3. 31421 Методика наставе физике 7 2 0 3 0 6 O ТМ
4. 317333 Физика ласера 7 2 1 1 0 5 О НС
5. 31741 Стручна пракса 1 7 0 0 0 0 90 3 О СА
6. 31841 Експерименталне методе у физици 8 2 0 2 0 5 O СА
7. ИИ7 Изборнa групa 7 8 2 1 0 0 3 И АО
1. 31811 Историја физике
2. 31812 Развој научно-истраживачке мисли
8. ИИ8 Изборнa групa 8 8 2 2 1 0 6 И СА
1. 31842 Физика јонизованих гасова и плазме
2. 31843 Физика таласа
9. ИИ9 Изборнa групa 9 8 2 2 0 0 5 И СА
1. 31844 Радијациона физика
2. 31845 Физика високих енергија
10. ИИ10 Изборнa групa 10 8 2 2 0 0 5 И СА
1. 31846 Дозиметрија и детекција зрачења
2. 31847 Биофизика
11. 31848 Стручна пракса 2 8 0 0 0 0 90 3 О СА
12. 31849 Предмет завршног рада 8 0 0 10 СА
13. 31850 Завршни рад 8 0 0 0 0 0 5 О СА
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 12 8 180 60
Укупно часова активне наставе на години 41
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 173 180 240
           

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 31131 Физичка механика 1 НС O 4 2 2 10
2. 31122 Математика 1 1 TM O 3 3 0 10
3. 31123 Основи информатике 1 AO O 2 2 0 6
4. ИИ1 Изборнa групa 1 1
1 31144 Енглески језик 1 АО И 1 1 0 4
2 31145 Руски језик 1 АО И 1 1 0 4
5. 31231 Молекуларна физика и термодинамика 2 НС O 4 2 2 10
6. 31222 Математика 2 2 ТМ O 3 3 0 10
7. 31223 Основи програмирања 2 AO O 2 2 0 6
8. ИИ2 Изборнa групa 2 2
1 31244 Енглески језик 2 АО И 1 1 0 4
2 31245 Руски језик 2 АО И 1 1 0 4
Часова активне наставе на години студија 20 16 4 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
1. 31331 Електромагнетизам 1 3 НС O 3 2 1 8
2. 31322 Математика 3 3 ТМ O 3 2 0 8
3. 31323 Математичка физика 3 TM О 2 2 0 6
4. 31314 Хемија 3 АО O 2 0 2 5
5. 31345 Основи астрономије и астрофизика 3 СА O 2 0 0 3
6. 31431 Електромагнетизам  2 4 НС O 3 2 1 8
7. 31432 Оптика 4 НС O 2 1 1 6
8. 31423 Увод у теоријску механику 4 ТМ O 2 2 0 6
9. 31444 Метрологија и обрада резултата  мерења 4 СА O 2 1 0 4
10. ИИ3 Изборнa групa 3 4
1 31445 Моделирање физичких процеса СА И 2 0 2 6
2 31446 Примена рачунара у физици СА И 2 0 2 6
Часова активне наставе на години студија 23 12 7 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 31531 Електродинамика 5 НС O 3 2 0 7
2. 31542 Физика јонизованих гасова 5 СА O 2 2 0 5
3. 31533 Основи електронике 5 НС O 3 1 2 7
4. 31544 Експерименталне методе у физици 5 СА O 1 0 2 4
5. 31515 Педагогија са психологијом 5 АО О 2 2 0 7
6. 31631 Основи квантне механике 6 НС O 3 3 0 9
7. 31632 Атомска физика 6 НС O 3 2 0 7
8 ИИ4 Изборнa групa 4 6
1 31674 Статистичка физика ТМ И 2 3 0 7
2 31675 Механика непрекидних средина ТМ И 2 3 0 7
9. ИИ5 Изборнa групa 5 6
1 31676 Физика сензора НС И 2 0 2 7
2 31677 Физичко-техничка мерења НС И 2 0 2 7
Часова активне наставе на години студија 21 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 31731 Основи нуклеарне физике 7 НС O 3 2 0 7
2. 31742 Увод у физику чврстог стања 7 СА О 3 2 0 7
3. 31723 Методика наставе физике 1 7 ТМ O 2 0 2 6
4. 31714 Историја и филозофија физике 7 АО О 2 0 0 3
5. ИИ6 Изборнa групa 6 7
1 31785 Дозиметрија и заштита од зрачења СА И 2 0 2 7
2 31786 Физика заштите животне средине СА И 2 0 2 7
6 31821 Методика наставе физике 2 8 ТМ O 2 0 2 6
7. 31822 Методика решавања рачунских задатака 8 ТМ O 2 1 0 4
8. 31843 Огледи у настави физике 8 СА О 2 0 3 7
9. ИИ7 Изборнa групa 7 8
1 31885 Обновљиви извори енергије СА И 2 2 6
2 31886 Нуклеарна енергетика СА И 2 2 6
10. ИИ8 Изборнa групa 8 8
1 31887 Радијациона физика СА И 2 2 7
2 31888 Биофизика СА И 2 2 7
Часова активне наставе на години студија 22 9 9 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно часова активне наставе на години студија = 164
Укупно ЕСПБ бодова 240

Редни број Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
О/И
Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)
1. 32131 Микроелектроника и наноелектроника 1 3 3 0 0 8 O НС
2. ИИ1 Изборнa групa 1 1 2 2 0 0 6 И НС /ТМ
1. 32132 Физика оптичких таласовода НС
2. 321211 Нумеричке методе у физици ТМ
3. ИИ2 Изборнa групa 2 1 2 2 0 0 6 И СА/ТМ
1. 32141 Соларна енергетика СА
2. 321222 Савремена наставна средства ТМ
4. 32133 Радиоекологија и заштита животне средине 1 3 0 3 0 8 О TM
5. INF038 Алати и технологије за електронско учење 2 3 2 0 0 7 О НС
6. ИИ3 Изборнa групa 3 2 3 2 0 0 7 И НС/ СА
1. 32231 Фотоника НС
2. 32241 Одабрана поглавља примењене оптике СА
7. 322F СИР 2 0 0 0 10 7 О АО
8. 32242 Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 3 О СА
9. 32244 Мастер рад 2 0 0 0 1 1 8 O/И СА
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 16 11 3 11 7 60
Укупно часова активне наставе на години 41
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 41 7 60
            

Р.Б. Шифра предмета Назив
предмета
С Тип Статус
предмета
Часови активне наставе Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 32131 Савремена теоријска физика 1 ТМ O 3 3 0 0 8
2. 32132 Савремена експериментална физика 1 НС O 3 0 3 0 8
3. 32143 Физика плазме 1 СА O 2 2 0 0 7
4. ИИ1 Изборнa групa 1 1
1 32281 Физика и техника ласера НС И 2 2 0 0 7
2 32282 Квантна елетроника и нелинеарна електродинамика НС И 2 2 0 0 7
5. 32216 Физика материјала 2 АО О 2 2 0 0 8
6. 32217 Студијски истраживачки рад 2 АО O 0 0 0 16 10
7. 32247 Мастер рад 2 12
Часова активне наставе на години студија 12 9 3 16 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
Укупно ЕСПБ бодова 60

Наставници и сарадници Одсека за физику

...

Редовни професор

Љиљана Р. Гулан
Више информација
...

Редовни професор

Бранко В. Дрљача
Више информација
...

Редовни професор

Тијана С. Кевкић
Више информација
...

Ванредни професор

Биљана С. Вучковић
Више информација
...

Ванредни професор

Драгана Д. Тодоровић
Више информација
...

Ванредни професор

Славица Ј. Јовановић
Више информација
...

Асистент

Миљана С. Милентијевић
Више информација
...

Асистент

Душица М. Спасић
Више информација
...

Асистент

Јелена З. Арсенијевић
Више информација
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин