Докторске студије Биологије

Циљеви студијског програма докторских академских студија Биологија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Обимно и комплексно биолошко фундаментално и практично знање стечено на студијском програму треба да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области биологије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Докторски програм се реализује кроз понуђени програм у коме се интегришу наведене научне дисциплине неопходне за реализацију наставног процеса према захтевима савременог образовања.

Посебни циљеви докторског програма Биологија јесу да студенти стекну висок ниво знања и разумевања актуелних проблема из ове области како би се ангажовали на налажењу могућности њиховог решавања, што их квалификује за научноистраживачки и високо стручни рад.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја биолошке науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, унуверзитетској настави и делатностима у којима се биологија примењује. Студентима се презентирају савремени погледи на актуелне теме из бројних области биологије назначених у студијском програму, најновији експериментални приступи у решавању научних проблема и нове технологије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија доктроских студија по акредитацији 2022

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 DB.DSB1 Методологија научно-истраживачког рада 1 ОБ 6 0 5
2 DB.DSB2 Студијски истраживачки рад 1 1 ОБ 0 8 10
Изборни блок 1 DB.DBIZ1
3 DB.DSB3 Одабрана поглавља у микробиологији 1 ИЗ 6 0 18
4 DB.DSB4 Специјални курс из ботанике 1 ИЗ 6 0
5 DB.DSB5 Хемијски процеси у животној средини 1 ИЗ 6 0
6 DB.DSB6 Студијски истраживачки рад 2 2 ОБ 0 14 10
Изборни блок 2 DB.DBIZ2
7 DB.DSB7 Примена биоиндикатора у заштити екосистема 2 ИЗ 8 0 17
8 DB.DSB8 Екологија педофауне 2 ИЗ 8 0
9 DB.DSB9 Биодиверзитет 2 ИЗ 8 0
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20 22 60
ДРУГА ГОДИНА
10 DB.DSB10 Студијски истраживачки рад 3 3 ОБ 0 14 12
Изборни блок 3 DB.DBIZ3
11 DB.DSB11 Ендемске биљне врсте Србије 3 ИЗ 6 0 21
12 DB.DSB12 Радиоекологија, екосистеми и заштита животне средине 3 ИЗ 6 0
13 DB.DSB13 Виши курс хидробиологије и заштите вода 3 ИЗ 6 0
14 DB.DSB14 Генетичко инжењерство и биотехнологија 3 ИЗ 6 0
Изборни блок 4 DB.DBIZ4
15 DB.DSB15 Физиолошки и биохемијски ефекти загађења 4 ИЗ 6 0 20
16 DB.DSB16 Методологија теренског истраживања 4 ИЗ 6 0
17 DB.DSB17 Таксономија виших биљака 4 ИЗ 6 0
18 DB.DSB18 Примена информационих технологија у заштити животне средине 4 ИЗ 6 0
19 DB.DSB19 Студијски истраживачки рад 4 4 ОБ 0 14 7
Укупно часова активне наставе и бодова на години 12 28 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 DB.DSB20 Студијски истраживачки рад 5 5 ОБ 0 20 30
21 DB.DSB21 Израда докторске дисертације 6 ОБ 0 20 15
22 DB.DSB22 Докторска дисертација 6 ОБ 0 0 30
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 122 180

Циљеви студијског програма Докторских академских студија Биологија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Обимно и комплексно биолошко фундаментално и практично знање стечено на студијском програму треба да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области биологије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Докторски програм се реализује кроз понуђени програм у коме се интегришу наведене научне дисциплине неопходне за реализацију наставног процеса према захтевима савременог образовања.

Посебни циљеви Докторских академских студија Биологија јесу да студенти стекну висок ниво знања и разумевања актуелних проблема из ове области како би се ангажовали на налажењу могућности њиховог решавања, што их квалификује за научноистраживачки и високо стручни рад.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја биолошке науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, унуверзитетској настави и делатностима у којима се биологија примењује. Студентима се презентирају савремени погледи на актуелне теме из бројних области биологије назначених у студијском програму, најновији експериментални приступи у решавању научних проблема и нове технологије.

Савладавањем студијског програма Докторских академских студија Биологија, студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције (способности) које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм Докторских академских студија Биологија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области биолошке науке у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима биолошке струке и да разумеју и користе најсавременија знања у биологији; критички мисле, делују креативно и независно; комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и биолошке науке уопште;
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључка.

Савладавањем студијског програма докторских академских студија Биологија студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина биолошке струке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у биолошким истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области биологије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина и спретности и употреби знања у одговарајућем подручју биологије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области биолошке науке.

Студијски програм Докторских академских студија Биологија (трећи ниво студија) се одликује квалитетом и садржи све неопходне елементе курикулума за биологију, који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у пољу прородно-математичке науке и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

Услови уписа дефинисани су Правилником о докторским академским студијама ПМФ-а.

Докторски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области биологије и прати нова остварења у овој науци. Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима високошколских установа. Студијски програм је структурно усаглашен са акредитованим иностраним програмима из европско образовног простора. Поред тога постоји и структурна усаглашеност са усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.

Сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, услови уписа, трајање студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе, начина студирања, вредност ЕСПБ, називи и садржаји понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника регулисани су Законом о високом образовању и општим актом Факултета и усаглашени са акредитованим програмима у складу са европским стандардима. Након упоредног проучавања овог курикулума студијског програма докторских студија Биологија са курикулима више домаћих и међународних високошколских установа, може се констатовати да између њих постоји међусобна усаглашеност.

Студијски програм докторских академских студија Биологија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле Болоњску декларацију, а које изводе образовање у области биологије.

Ред. бр. Име и презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1. Татјана Јакшић ПМФ Универзитета у Приштини
2. Предраг Васић ПМФ Универзитета у Приштини
3. Ненад Лабус ПМФ Универзитета у Приштини
4. Љиљана Гулан ПМФ Универзитета у Приштини
5. Небојша Денић ПМФ Универзитета у Приштини
6. Никола Бачевић ПМФ Универзитета у Приштини
7. Смиљана Марковић ФТН Универзитета у Приштини
8. Слободан Марковић ПМФ Универзитета у Новом Саду
9. Татјана Михајилов-Крстев ПМФ Универзитета у Нишу
10. Горица Ђелић ПМФ Универзитета у Крагујевцу
11. Владица Симић ПМФ Универзитета у Крагујевцу
12. Слободанка Пајевић ПМФ Универзитета у Новом Саду

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Биологија доктроских студија по акредитацији 2015

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 13110 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 ОБ 4 6
2 13111 БИОСТАТИСТИКА 1 ОБ 4 6
3 13122 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 1 1 ОБ 5 10
4 13173 ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ 1 ИЗ 6 15
5 13174 СПЕЦИЈАЛНИ КУРС ИЗ БОТАНИКЕ 1 ИЗ 6
6 13175 БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ 1 ИЗ 6
7 13241 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 2 ОБ 13 13
8 13272 ЗРАЧЕЊА У ПРИРОДИ И ЊИХОВИ БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ 2 ИЗ 6 15
9 13273 БИОДИВЕРЗИТЕТ, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ЖИВИХ СИСТЕМА 2 ИЗ 6
10 13274A ХЕМИЈА СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА 2 ИЗ 6
11 13274B ЕКОЛОГИЈА ПЕДОФАУНЕ 2 ИЗ 6
Укупно часова активне наставе на години студија =20 Предавања и 18 СИР-а.
ДРУГА ГОДИНА
1 13331 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 3 3 ОБ - 13 15
2 13382 ЕНДЕМСКЕ БИЉНЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ 3 ИЗ 5 15
3 13383A ПРИНЦИПИ МИКРОСКОПСКИХ МЕТОДА 3 ИЗ 5
4 13383B ПРИМЕНА БИОИНДИКАТОРА У ЗАШТИТИ ЕКОЛОШКИХ ЗАЈЕДНИЦА 3 ИЗ 5
5 13384 СТРЕС И ХОРМОНАЛНА РЕГУЛАЦИЈА РАСТЕЊА И РАЗВИЋА БИЉАКА 3 ИЗ 5
6 13385 ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА 3 ИЗ 5
7 13482 ФИЗИОЛОШКИ И БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ЗАГАЂЕЊА 4 ИЗ 6 15
8 13483 ТАКСОНОМИЈА ВИШИХ БИЉАКА 4 ИЗ 6
9 13484 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4 ИЗ 6
10 13481 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 4 4 ОБ 20 20
Укупно часова активне наставе на години студија =11 Предавања и 33 СИР-а.
ТРЕЋА ГОДИНА
1 13531 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 1 5 ОБ 20 10
2 13631 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 2 6 ОБ 20 10
3 13622 ИЗРАДА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОБ 30
Укупно часова активне наставе на години студија =0+40(СИР) 180 ЕСПБ
Укупно часова активне наставе= 31 Предавања и 91 СИР-а.

Циљеви студијског програма докторских академских студија Биологија су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • управљање истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима и др.

Обимно и комплексно биолошко фундаментално и практично знање стечено на студијском програму треба да обезбеди будућем доктору наука самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области биологије и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство). Докторски програм се реализује кроз понуђени програм у коме се интегришу наведене научне дисциплине неопходне за реализацију наставног процеса према захтевима савременог образовања.

Посебни циљеви докторског програма Биологија јесу да студенти стекну висок ниво знања и разумевања актуелних проблема из ове области како би се ангажовали на налажењу могућности њиховог решавања, што их квалификује за научноистраживачки и високо стручни рад.

Циљеви студијских програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја биолошке науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, унуверзитетској настави и делатностима у којима се биологија примењује. Студентима се презентирају савремени погледи на актуелне теме из бројних области биологије назначених у студијском програму, најновији експериментални приступи у решавању научних проблема и нове технологије.

Савладавањем студијског програма докторских студија Биологија, студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције (способности) које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Биологија, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • истраживања у многим лабораторијама и истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима биолошке струке и да разумеју и користе најсавременија знања у биологији; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно -истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и биолошке науке уопште:
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључка.

Савладавањем студијског програма докторских студија Биологија студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина биолошке струке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода и поступака применљивих у биолошким истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области биологије и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина и спретности и употреби знања у одговарајућем подручју биологије;
 • употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области биолошке науке.

Студијски програм докторских студија Биологија (трећи ниво студија) се одликује квалитетом и садржи све неопходне елементе курикулума за биологију, који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у пољу прородно-математичке науке и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

Докторски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области биологије и прати нова остварења у овој науци. Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима високошколских установа. Студијски програм је структурно усаглашен са акредитованим иностраним програмима из европско образовног простора. Поред тога постоји и структурна усаглашеност са усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.

Сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, услови уписа, трајање студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе, начина студирања, вредност ЕСПБ, називи и садржаји понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника регулисани су Законом о високом образовању и општим актом Факултета и усаглашени са акредитованим програмима у складу са европским стандардима. Након упоредног проучавања овог курикулума студијског програма докторских студија Биологија са курикулима више домаћих и међународних високошколских установа, може се констатовати да између њих постоји међусобна усаглашеност.

Студијски програм докторских академских студија Биологија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле Болоњску декларацију, а које изводе образовање у области биологије.

Ред. бр. Име и презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1. Небојша Живић ПМФ Универзитета у Приштини
2. Татјана Јакшић ПМФ Универзитета у Приштини
3. Предраг Васић ПМФ Универзитета у Приштини
4. Лабус Ненад ПМФ Универзитета у Приштини
5. Татјана Михајилов-Крстев ПМФ Универзитета у Нишу
6. Нина Николић Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин