Секретаријат

Секретаријат Факултета обавља управно-правне, финансијско-материјалне, административне, техничке, као и друге послове за потребе Факултета, на основу законских прописа и општих аката Факултета. Службе у саставу Секретаријата обављају: административне послове, управноправне послове, кадровско-персоналне послове, књиговодствено-финансијске послове, послове у вези са избором наставника, сарадника и ненаставних радника, послове у вези са основним, мастер и докторским студијама, послове обраде и припреме материјала за органе управљања и стручне органе, послове пријема и отпремања поште, архивске послове, опште послове, дактилографске послове, послове који обухватају одржавање и чување просторија и друге послове предвиђене овим статутом и општим актима Факултета.

Секретаријат факултета чине стручне службе, односно запослени који обављају стручне, административне и техничке послове.

...

Секретар

Златан Савић

Службе Факултета

...
Мирослава Денић
...
Милосава Јовановић
...
Милош Деновић
...
Зоран Драговић
...
Јован Стевановић
...
Ивана Познановић
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин