Одсек за хемију

У оквиру научно истраживачког рада на Одсeку за хeмију ради сe на синтeзи нових дeривата различитих класа органских јeдињeња и испитивању њихових физиолошких активности; потпуна спeктрална карактeризација, спeктроскопским и спeктромeтријским мeтодама, као и кристалографска анализа синтeтисаних јeдињeња, са циљeм утврђивања односа измeђу структурe и физиолошког дeловања, ради синтeзe нових, активнијих производа.

Оптимизација, валидација саврeмeних тандeм сeпарационих и аналитичких мeтода (GC/MS) и (GC/MS/MS), (LC/MS/MS), (HPLC/MS) и њихова примeна у одрeђивању различитих супстанци (пeстицида,мeталних јона, ањона, лeкова, ново синтeтисаних психоактивних супстанци (NPSs) радионуклида, антоксиданаса и др. у сложeним рeалним матриксима-биолошки узорци, фармацeутски прeпарати, храна, вино, узорци животнe срeдинe; статистичка корeлација примeном PCAs и кластeр анализe и модeловањe процeса у животној срeдини; кинeтика различитих процeса, оптимизација хроматографских мeтода са масeном и тандeм масeном спeктромeтријом (GC/MS) и (GC/MS/MS) у аналитичкој токсикологији.

Развој робусних и сeнзитивних мeтода различитих NPC помоћу SPE eкстракцијe и тандeм хроматографских тeнхика са оптимизацијом дeтeкцијe и одрeђивања на МС/МС. Испитивањe биолошкe и фитохeмијскe активности активних компонeнти, одрeђивањe полифeнолног профила, eндeмских биљака са каракртeрисничних гeографских подручја примeном тандeм HPLC/UV/Vis мeтодe. Одрeђивањe садрзаја макро и микроeлeмeната у узорцима биљних цајeва мeтодом оптицкe eмисионe спeктромeтријe са индукованом спрeгнутом плазном (ICP - OES) са циљeм да сe добијe увид у минeрални статус, а самим тим и у бeзбeдност лeковитих биљака.

Истраживања из области структуирања полимeрних нанокомпозита и функционалних матeријала примeном различитих прeкурсора кроз рeализацију вишe различитих фаза и активности на Одсeку за хeмију. Ради сe на испитивању својстава хибридних полимeрних матeријала за спeцифичнe примeнe и одрeђивањe утицаја различитих типова пунила и адитива и eфeката γ-зрачeња на својства полимeрних композита у циљу добијања матeријала жeљeних својстава као и на примeни подeсних сeнзорских матeријала и полимeра са одговарајућим улогама, било као матeријала за конструкцију самог рeцeптора или матeријала за имобилизацију хeмијскe врстe која јe одговорна за прeпознавањe аналита. Ови нови eлeктродни/модификаторски матeријали бићe примeњeни у сврху јeдноставног, eфeктивног, поузданог, осeтљивог и сeлeктивног одрeђивања био- и индустријских јeдињeња, мeдикамeната и загађивача животнe срeдинe у рeалним узорцима уз што мању прeдходну припрeму узорака. ...

Учествовање у реализацији наставе

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1 H31111 Општа хемија 1 3 3 8 Обавезни Теоријско-методолошки
2 H31112 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 3 7 Обавезни Стручно-апликативни
3 H31113 Физика 1 2 2 6 Обавезни Академско-општеобразовни
4 H31114 Математика 1 1 2 2 5 Обавезни Академско-општеобразовни
5 Блок 1 Изборни блок 1 1 1 1 4
1 HF111 Руски језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
2 HF555 Енглески језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
6 H31121 Неорганска хемија 2 3 3 8 Обавезни Теоријско-методолошки
7 H31122 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 3 3 8 Обавезни Стручно-апликативни
8 H31123 Математика 2 2 2 2 5 Обавезни Академско-општеобразовни
9 H31124 Основи органске хемије 2 2 0 5 Обавезни Научно-стручни
10 Блок 2 Изборни блок 2 2 1 1 4
3 HF Енглески језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
4 HF222 Руски језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 20 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ДРУГА ГОДИНА
11 H31231 Органска хемија 1 3 2 3 6 Обавезни Теоријско-методолошки
12 H31232 Физичка хемија 1 3 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
13 H31233 Квантитативна аналитичка хемија 3 3 3 8 Обавезни Стручно-апликативни
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 3 2 8
5 H31235 Обновљиви извори енергије Изборни Научно-стручни
6 HF333 Педагогија Изборни Теоријско-методолошки
15 H31241 Органска хемија 2 4 3 3 7 Обавезни Теоријско-методолошки
16 H31242 Физичка хемија 2 4 4 3 8 Обавезни Научно-стручни
17 H31243 Практикум из квантитативне анализе са обрадом резултата мерења 4 1 3 4 Обавезни Стручно-апликативни
18 H31244 Методе одвајања у хемији 4 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
19 Блок 4 Изборни блок 4 4 3 2 8
7 H31246 Нови материјали у хемији Изборни Теоријско-методолошки
8 HF444 Психологија Изборни Теоријско-методолошки
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 23 60
Укупно часова активне наставе на години 46
ТРЕЋА ГОДИНА
20 H31351 Хемија природних производа 1 5 2 3 6 Обавезни Стручно-апликативни
21 H31352 Основи хемијске технологије 5 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
22 H31353 Органска стереохемија 5 2 2 5 Обавезни Научно-стручни
23 H31354 Виша неорганска хемија 5 3 2 7 Обавезни Научно-стручни
24 Блок 5 Изборни блок 5 5 2 2 7
9 H31355 Школски огледи у настави хемије Изборни Академско-општеобразовни
10 H31356 Колоидна хемија Изборни Научно-стручни
25 H31361 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 5 Обавезни Научно-стручни
26 H31362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 2 7 Обавезни Стручно-апликативни
27 H31363 Индустријска хемија 6 2 0 2 5 Обавезни Научно-стручни
28 H31364 Хемија природних производа 2 6 2 3 6 Обавезни Стручно-апликативни
29 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 H31365 Методика наставе хемије Изборни Теоријско-методолошки
12 H31366 Механизми неорганских ракција Изборни Научно-стручни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 20 2 60
Укупно часова активне наставе на години 44
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 H31471 Механизми органских реакција 7 3 3 6 Обавезни Научно-стручни
31 H31472 Полимери 7 2 2 4 Обавезни Стручно-апликативни
32 H31473 Електроаналитичка хемија 7 3 2 6 Обавезни Научно-стручни
33 H31474 Аналитичка хемија животне средине 7 2 2 4 Обавезни Стручно-апликативни
34 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 5
13 H31475 Научне информације у хемији Изборни Научно-стручни
14 H31476 Бионеорганска хемија Изборни Стручно-апликативни
15 H31477 Биоорганска хемија Изборни Стручно-апликативни
35 H31478 Стручна пракса 7 0 0 6 3 Обавезни Теоријско-методолошки
36 H31481 Биохемија 8 3 3 6 Обавезни Научно-стручни
37 H31482 Заштита животне средине 8 2 2 4 Обавезни Академско-општеобразовни
38 H31483 Инструменталне методе у органској хемији 8 2 2 4 Обавезни Научно-стручни
39 H31484 Основи електрохемије 8 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
40 Блок 8 Изборни блок 8 8 2 2 5
16 H31485 Савремене методе аналитичке хемије Изборни Стручно-апликативни
17 H31486 Фармацеутска хемија Изборни Стручно-апликативни
18 H31487 Апликативни хемијски софтвери Изборни Научно-стручни
41 H31488 Завршни рад 8 0 0 3 8 Обавезни Научно-стручни
42 31488 Израда и одбрана завршног рада 8 0 0 2 3 0 Обавезни Научно-стручни
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 22 2 12 60
Укупно часова активне наставе на години 47 60
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 178 12 240

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 23111 Општа хемија 1 3 3 8
2 23112 Физика 1 1 3 2 6
3 23113 Математика 1 1 3 3 6
4 23114 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 4 8
5 23115 Основи информатике 1 2 2 4
6 Блок 1 Изборни блок 1 2
1 23121 Математикa 2 3 3 5
2 23122 Физика 2 3 0 2 5
7 23123 Неорганска хемија 2 3 3 7
8 23124 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 2 4 7
9 23125 Основи органске хемије 2 2 0 5
10 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 23126 Енглески језик 1 1 1 4
4 23127 Руски језик 1 1 1 4
Укупно часова активне наставе 24 23,5 1
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 23231 Органска хемија 1 3 3 3 8
12 23232 Физичка хемија 1 3 3 2 7
13 23233 Квантитативна аналитичка хемија 1 3 3 4 7
14 23234 Рачунарство у хемији 3 1 2 5
15 Блок 3 Изборни блок 3 3
5 23235 Енглески језик 2 1 1 5
6 23236 Руски језик 2 1 1 5
16 23241 Органска хемија 2 4 3 3 8
17 23242 Физичка хемија 2 4 3 2 7
18 23243 Квантитативна аналитичка хемија 2 4 3 4 7
19 Блок 4 Изборни блок 4 4
7 23244 Обрада резултата мерења у аналитичкој хемији 2 2 6
8 23245 Научне информације у хемији 2 2 6
Укупно часова активне наставе 22 21 2
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 23351 Органска стереохемија 5 3 2 7
21 23352 Виша неорганска хемија 5 3 2 6
22 23353 Електроаналитичке методе инструменталне анализе 5 3 3 7
23 23354 Физичка хемија 3 5 3 2 6
24 Блок 5 Изборни блок 5 5
9 23355 Бионеорганска хемија 2 2 5
10 23356 Педагогија са психологијом 2 2 5
25 23361 Основи хемијске технологије 1 6 2 2 5
26 23362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 3 7
27 23363 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 6
28 23364 Хемија природних производа 1 6 2 3 6
29 Блок 6 Изборни блок 6 6
11 23365 Хемијска веза и структура молекула 2 5
12 23366 Методика наставе хемије 2 1 5
Укупно часова активне наставе 25 20 1,5
Укупно ЕСПБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 23471 Механизми органских реакција 7 3 3 7
31 23472 Хемија природних производа 2 7 2 3 6
32 23473 Основи хемијске технологије 2 7 2 2 5
33 23474 Методе одвајања у аналитичкој хемији 7 2 2 5
34 Блок 7 Изборни блок 7 7
13 23475 Аналитичка хемија животне средине 2 0 2 5
14 23476 Органске технологије 2 0 2 5
15 23477 Нерганске технологије 2 0 2 5
35 23481 Биохемија 8 3 3 5
36 23482 Инструменталне методе у органској хемији 8 3 2 5
37 23483 Методологија научно-истраживачког рада 8 2 0 4
38 23484 Полимери 8 2 3 5
39 Блок 8 Изборни блок 8 8
16 23485 Препаративна органска хемија 2 0 2 5
17 23486 Органске синтезе 2 0 2 5
40 23487 Завршни рад 8 0 0 8
Укупно часова активне наставе 23 18 4
Укупно ЕСПБ 60

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
О/И
Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
1. 32111 Координациона хемија 1 2 1 6 О Научно-стручни
2. 32112 Научна истраживања у аналитичкој хемији 1 2 2 6 О Теоријско-методолошки
3. Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1. 32113 Хемија хетероцикличних једињења И Научно-стручни
2. 32114 Хемијски извори струје И Научно-стручни
4. 32115 Стручна пракса 1 0 0 6 3 О Научно-стручни
5. 32116 Хемија макромолекула 1 2 2 6 О Академско-општеобразовни
6. 32121 Одабрана поглавља органске хемије 1 2 2 1 5 О Теоријско-методолошки
7. Блок 2 Изборни блок 2 2 2 2 5
3. 32122 Електрохемијски сензори И Стручно-апликативни
4. 32123 Неорганска једињења у медицини И Академско-општеобразовни
5. 32124 Аналитика прехрамбених производа И Стручно-апликативни
8. Блок 3 Изборни блок 3 2 2 2 5
6. 32125 Хемија секундарних метаболита И Научно-стручни
7. 32126 Примењена органска хемија И Научно-стручни
9. 32127 Студијски истраживачки рад 2 0 0 10 8 О Научно-стручни
10. 32129 Завршни (Mастер) рад 2 0 0 3 2 10 О Научно-стручни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години 14 13 1 13 8 60
Укупно часова активне наставе на години 41
Укупно часова активне наставе на години 49

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 24111 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 1
2 24112 Хемија хетероцикличних једињења
3 24113 Индустријска хемија
4 24114 Основи електрохемије
5 24115 Координациона хемија
2 Блок 2 Изборни блок 2 1 2 2 6
1 24116 Аналитика вода
2 24117 Конформациона анализа
3 24118 Хемија вода и отпадне воде
4 24119 Хемијски извори струје
5 241110 Физичке методе у неорганској хемији
3 Блок 3 Изборни блок 3 1 2 2 6
1 241111 Одабрана поглавља аналитичке хемије
2 241112 Изоловање и раздвајање у органској хемији
3 241113 Хемија секундарних метаболита
4 241114 Хемија макромолекула
4 241115 Студијски истраживачки рад 1 1 8 12
5 Блок 4 Изборни блок 4 2 2 2 6
1 24121 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2
2 24122 Анализа реалних узорака
3 24123 Хемија слободних радикала
4 24124 Савремене методе идентификације органских једињења
5 24125 Полимерни материјали
6 24126 Електрохемијске методе
6 Блок 5 Изборни блок 5 2 2 2 6
1 24127 Аналитика прехрамбених производа
2 24128 Биоорганска хемија
3 24129 Одабрана поглавља заштите вода
4 241210 Заштита околине
5 241211 Неорганска једињења у медицини
7 241212 Студијски истраживачки рад 2 2 12 8
8 241213 Mастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 10 10 20
Укупно ЕСПБ 60

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1 Изборни блок 1 1 И 8 4 15
1 ДСХ111 Методологија научно-истраживачког рада у хемији
2 ДСХ112 Равнотеже у аналитичкој хемији
3 ДСХ113 Методе карактеризације органских једињења
4 ДСХ114 Одабрана поглавља неорганске хемије
5 ДСХ115 Стереохемија
2 ДСХ116 Студијски истраживачки рад 1 1 О 8 15
3 Изборни блок 2 2 И 5 5 15
6 ДСХ211 Одабрана поглавља органске хемије
7 ДСХ212 Одабрана поглавља аналитичке хемије
8 ДСХ213 Синтеза и карактеризација полимера
9 ДСХ214 Неорганске синтезе
4 Изборни блок 3 2 И 5 5 15
10 ДСХ215 Органски реагенси у аналитичкој хемији
11 ДСХ216 Структура полимерних материјала
12 ДСХ217 Хемија ароматичних биљака
13 ДСХ218 Метали и комплекси метала у медицини
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Друга година
5 Изборни блок 4 3 И 4 2 15
14 ДСХ311 Полимерни композитни материјали
15 ДСХ312 Неоргански материјали
16 ДСХ313 Комбиноване технике инструменталне анализе
17 ДСХ314 Савремене електроаналитичке методе
6 Изборни блок 5 3 И 4 2 15
18 ДСХ315 Хетероцикли у биомолекулима
19 ДСХ316 Биосинтеза и фармаколошки значај етарских уља
20 ДСХ317 Полимери и аналитика животне средине
21 ДСХ318 Физичке методе у неорганској хемији
7 ДСХ319 Студијски истраживачки рад 2 3 О 8 6
8 Изборни блок 6 4 И 4 3 15
22 ДСХ411 Електрохемија у биоаналитици
23 ДСХ412 Реакциони механизми у органској хемији
24 ДСХ413 Анализа реалних узорака
25 ДСХ414 Напредне методе термичке анализе
9 ДСХ415 Студијски истраживачки рад 3 4 О 13 9
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Трећа година
10 ДСХ511 Студијски истраживачки рад 4 5 О 20 24
11 ДСХ512 Израда докторске дисертације 6 О 10 18
12 ДСХ513 Научно истраживачки рад 6 О 20 18
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 120 180

МОДУЛ 1 - АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111A Равнотеже у хемији 1 Обавезни 4 6 10
25112А Савремене оптичке методе 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121А Органски реагенси у хемијској анализи
25122А Аналитичка волтаметрија
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123А Микроанализа
25124А Сензори
    25125А Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231А Савремене електроаналитичке методе 3 Обавезни 4 - 10
    25232А Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241А Одабрана поглавља електрохемије
25242А Карактеризација и аналитичка примена синтетисаних једињења
25243А Неорганске синтезе
    25244А Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351А Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362A Израда докторске дисертације 30
МОДУЛ 2 - ОРГАНСКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111О Одабрана поглавља органске хемије 1 Обавезни 4 6 10
25112О Стереохемија 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121О Принципи органске синтезе
25122О Структура полимерних материјала
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123О Конформациона анализа биополимера
25124О Хемија ароматичних биљака
25125О Хетероцикли у биомолекулима
25126О Композитни материјали
    25127О Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231О Реакциони механизми у органској хемији 3 Обавезни 4 - 10
    25232О Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241О Хетероциклична једињења у индустрији
25242О Термичка анализа полимерних материјала
    25243О Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351О Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362O Израда докторске дисертације 30

Наставници и сарадници Одсека за хемију

...

Редовни професор

Војислав Д. Јовановић
Више информација
...

Редовни професор

Сузана М. Самаржија-Јовановић
Више информација
...

Редовни професор

Видослав С. Декић
Више информација
...

Редовни професор

Биљана Р. Декић
Више информација
...

Редовни професор

Новица Р. Ристић
Више информација
...

Редовни професор

Ружица Ј. Мицић
Више информација
...

Редовни професор

Бранка Б. Петковић
Више информација
...

Редовни професор

Ранко М. Симоновић
Више информација
...

Редовни професор

Дејан М. Гурешић
Више информација
...

Ванредни професор

Бојана Б. Лабан
Више информација
...

Ванредни професор

Драгана М. Сејмановић
Више информација
...

Доцент

Миленко Н. Ристић
Више информација
...

Асистент

Јована С. Милојевић
Више информација
...

Асистент

Марија С. Аксић
Више информација
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин