Мастер академске студије Хемије

Студијски програм мастер академских студија хемијe има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски приступи истраживачком раду и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на научним скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ стицање знања за стручну експертизу у изабраним ужим научним областима, као и развијање склоности ка мултидисциплинарном приступу истраживања.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима стицање неопходних индивидуалних вештина, које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • Стицање додатних теоријских и практичних знања о хемијским процесима;
 • Формирање свести о могућности примене стечених знања у различитим областима људске активности (хемијској индустрији, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди итд.);
 • Оспособљавање студената за рад у просвети;
 • Формирање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва;
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад;
 • Развијање свести о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.
Уверење о акредитацији MАС 2021

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија мастер академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
О/И
Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
1. 32111 Координациона хемија 1 2 1 6 О Научно-стручни
2. 32112 Научна истраживања у аналитичкој хемији 1 2 2 6 О Теоријско-методолошки
3. Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1. 32113 Хемија хетероцикличних једињења И Научно-стручни
2. 32114 Хемијски извори струје И Научно-стручни
4. 32115 Стручна пракса 1 0 0 6 3 О Научно-стручни
5. 32116 Хемија макромолекула 1 2 2 6 О Академско-општеобразовни
6. 32121 Одабрана поглавља органске хемије 1 2 2 1 5 О Теоријско-методолошки
7. Блок 2 Изборни блок 2 2 2 2 5
3. 32122 Електрохемијски сензори И Стручно-апликативни
4. 32123 Неорганска једињења у медицини И Академско-општеобразовни
5. 32124 Аналитика прехрамбених производа И Стручно-апликативни
8. Блок 3 Изборни блок 3 2 2 2 5
6. 32125 Хемија секундарних метаболита И Научно-стручни
7. 32126 Примењена органска хемија И Научно-стручни
9. 32127 Студијски истраживачки рад 2 0 0 10 8 О Научно-стручни
10. 32129 Завршни (Mастер) рад 2 0 0 3 2 10 О Научно-стручни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години 14 13 1 13 8 60
Укупно часова активне наставе на години 41
Укупно часова активне наставе на години 49

Студијски програм мастер академских студија хемијe има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски приступи истраживачком раду и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на научним скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ стицање знања за стручну експертизу у изабраним ужим научним областима, као и развијање склоности ка мултидисциплинарном приступу истраживања.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима стицање неопходних индивидуалних вештина, које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • Стицање додатних теоријских и практичних знања о хемијским процесима;
 • Формирање свести о могућности примене стечених знања у различитим областима људске активности (хемијској индустрији, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди итд.);
 • Оспособљавање студената за рад у просвети;
 • Формирање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва;
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад;
 • Развијање свести о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Стечено знање дипломираном мастер студенту обезбеђује стручност за рад у просвети, научним лабораторијама и истраживачким центрима, органима државне управе и локалне самоуправе.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање хемијских дисциплина;
 • способност повезивања различитих хемијских дисциплина, као и способност повезивања појединих хемијских дисциплина са другим научним гранама;
 • способност ефикасне научне комуникације;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области хемије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност планирања и извођења експеримената;
 • способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање.

Студијски програм Хемија мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област хемијских наука, те се као такав изводи на скоро свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма мастер академских студија хемије и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

Уверење о акредитацији MАС 2014

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија мастер академских студија по акредитацији 2014

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 24111 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 1
2 24112 Хемија хетероцикличних једињења
3 24113 Индустријска хемија
4 24114 Основи електрохемије
5 24115 Координациона хемија
2 Блок 2 Изборни блок 2 1 2 2 6
1 24116 Аналитика вода
2 24117 Конформациона анализа
3 24118 Хемија вода и отпадне воде
4 24119 Хемијски извори струје
5 241110 Физичке методе у неорганској хемији
3 Блок 3 Изборни блок 3 1 2 2 6
1 241111 Одабрана поглавља аналитичке хемије
2 241112 Изоловање и раздвајање у органској хемији
3 241113 Хемија секундарних метаболита
4 241114 Хемија макромолекула
4 241115 Студијски истраживачки рад 1 1 8 12
5 Блок 4 Изборни блок 4 2 2 2 6
1 24121 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2
2 24122 Анализа реалних узорака
3 24123 Хемија слободних радикала
4 24124 Савремене методе идентификације органских једињења
5 24125 Полимерни материјали
6 24126 Електрохемијске методе
6 Блок 5 Изборни блок 5 2 2 2 6
1 24127 Аналитика прехрамбених производа
2 24128 Биоорганска хемија
3 24129 Одабрана поглавља заштите вода
4 241210 Заштита околине
5 241211 Неорганска једињења у медицини
7 241212 Студијски истраживачки рад 2 2 12 8
8 241213 Mастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 10 10 20
Укупно ЕПСБ 60

Студијски програм мастер академских студија хемија има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној хемији и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Мастер академске студије хемије такође имају за циљ да пруже кључну експертизу која је неопходна у изабраним ужим научним областима, односно у мултидисциплинарном приступу истраживању изабраног феномена.

Изабраним начином студирања повезују се теоријски и практични делови наставе, а израдом семинарских радова, коришћењем одабране литературе и експерименталним радом омогућује се студентима да стекну неопходне индивидуалне вештине које се користе у истраживачком раду и публикацији добијених резултата.

Циљеви студијског програма мастер академских студија хемије су:

 • Проширивање знања из хемијских наука стечених у току основних академских студија
 • Подробније и ближе упознавање са структуром и функцијом материје неживог и живог света
 • Стицање теоријских и практичних знања о хемијским процесима
 • Формирање свести о могућности примене хемијских знања у другим областима људске активности (хемијској индустрији, производњи материјала, фармацији, медицини, ветерини, пољопривреди, економији и др.)
 • Стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва
 • Оспособљавање за самостални и тимски рад
 • Стицање способности за самосталну израду и објављивање научних радова
 • Обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Стечено знање дипломираном мастер студенту обезбеђује стручност за рад у основним и средњим школама као и у научним лабораторијама и истраживачким центрима, институтима и факултетима у области хемијских наука.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности, односно компентенције:

 • способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност интеграције знања у решавању сложене проблематике;
 • способност логичког расуђивања на основу доступних информација, формулисања сопственог мишљења, претпоставки и извођења закључака;
 • способност ефикасне научне комуникације;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе у стицању знања из области хемије и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност планирања и извођења експеримената:
 • способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање .

Студијски програм Хемија мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област хемијских наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Студијски програм мастер академских студија Хемија сачињен је на основу позитивног искуства високошколских установа Европе које су знатно раније успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемије.


© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин