Мастер академске студије Математике

Студијски програм мастер академских студија математике има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној математици и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Кроз групу предмета теоријске математике студенти се, на савремен начин, упознају са класичним математичким теоријама, као и са актуелним трендовима у математици. Поред усвојених знања, оваквим образовањем се стиче способност апстракције и логичког размишљања. Квалитет образовања обезбеђен је чињеницом да га изводе професори са великим научним угледом, који су учесници више домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката.

Кроз групу педагошко-дидадичких предмета, студенти се оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.

Знања из информатике, која се стичу током студија, обезбеђују адекватну примену савременог софтвера у математици, као и за обављање квалитетне комуникације и презентације математичких садржаја.

Циљеви студијског програма мастер академских студија математике су:

 • припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • оспособљавање студената за повезивање знања из области математике и њихову примену;
 • оспособљавање студената за рад у просвети;
 • оспособљавање студената за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студената о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика мастер академских студија по акредитацији 2020

Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
Предавања Вежбе СИР
1 43111 Савремене теорије и приступи учењу и предавању математике 1 4 3 7
2 43112 Стручна пракса 1 1 0 0 3
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 43113 Методологија научно истраживачког рада
2 43114 Методика наставе информатике и рачунарства
4 Блок 2 Изборни предмет 2 1 2 2 6
3 43115 ОП операционих истраживања
4 43116 ОП математичког моделовања
5 43121 Теорија мере и интеграла 2 4 3 7
6 43122 Стручна пракса 2 2 0 0 3
7 Блок 3 Изборни предмет 3 2 2 2 6
1 43123 Теорија уопштених инверза
2 43124 Теорија непокретне тачке
8 Блок 4 Изборни предмет 4 2 2 2 6
3 43125 ОП геометрије
4 43126 ОП вероватноће и статистике
9 43127 Студијски истраживачки рад 2 10 6
10 43128 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 13 13 10
УКУПНО ЕСПБ 60

Студијски програм мастер академских студија математике има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној математици и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Кроз групу предмета теоријске математике студенти се, на савремен начин, упознају са класичним математичким теоријама, као и са актуелним трендовима у математици. Поред усвојених знања, оваквим образовањем се стиче способност апстракције и логичког размишљања. Квалитет образовања обезбеђен је чињеницом да га изводе професори са великим научним угледом, који су учесници више домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката.

Кроз групу педагошко-дидадичких предмета, студенти се оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.

Знања из информатике, која се стичу током студија, обезбеђују адекватну примену савременог софтвера у математици, као и за обављање квалитетне комуникације и презентације математичких садржаја.

Циљеви студијског програма мастер академских студија математике су:

 • припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • оспособљавање студената за повезивање знања из области математике и њихову примену;
 • оспособљавање студената за рад у просвети;
 • оспособљавање студената за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студената о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија математике студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање математичких дисциплина;
 • способност повезивања различитих математичких дисциплина, као и способност повезивања појединих математичких дисциплина са другим научним гранама;
 • способност успешног преношења знања из области математике уз примену савремених наставних метода;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање.

Студијски програм Математика мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика мастер академских студија и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика мастер академских студија по акредитацији 2013

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Методологија научно истраживачког рада у математици 1 3 2 8
2 43112 Методике у рачунарству и мултимедијални системи 1 3 2 8
3 Блок 1 Изборни блок 1 1 3 3 8
1 43113 Одабрана поглавља реалне и функционалне анализе
2 43114 Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина
4 Блок 2 Изборни блок 2 1 3 3 8
1 43115 Одабрана поглавља вероватноће и статистике
2 43116 Одабрана поглавља парцијалних и интегралних једначина
5 Блок 3 Изборни блок 3 2 3 3 8
1 43121 Актуарска и финансијска математика
2 43122 Одабрана поглавља комплексне анализе
6 43123 Студијски истраживачки рад 2 14 10
7 43124 Дипломски мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 15 13 14
Укупно ЕПСБ 60

Студијски програм мастер академских студија математике има за циљ едукацију студената у теоријској и примењеној математици и стицање апликативних знања из ове области.

Циљ програма је да се студент оспособи да: користи научну и стручну литературу; да самостално и/или тимски истраживачки ради и објављује оригиналне научне и/или стручне радове; учествује на скуповима, симпозијумима, саветовањима, конгресима и другим облицима размене научних мисли, сазнања и искустава.

Кроз групу предмета теоријске математике студенти се, на савремен начин, упознају са класичним математичким теоријама, као и са актуелним трендовима у математици. Поред усвојених знања, оваквим образовањем се стиче способност апстракције и логичког размишљања. Квалитет образовања обезбеђен је чињеницом да га изводе професори са великим научним угледом, који су учесници више домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката.

Кроз групу педагошко-дидадичких предмета, студенти се оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.

Знања из математике, која се стичу током студија, обезбеђују адекватну примену савременог софтвера у математици, као и за обављање квалитетне комуникације и презентације математичких садржаја.

Циљеви студијског програма мастер академских студија математике су:

 • припрема за даље стручно и научно усавршавање;
 • оспособљавање студената за повезивање знања из области математике и њихову примену;
 • оспособљавање студената за рад у просвети;
 • оспособљавање студената за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • развијање свести студената о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија математике студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси, тј. у школама и научно-истраживачким институцијама;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање математичких дисциплина;
 • способност повезивања различитих математичких дисциплина, као и способност повезивања појединих математичких дисциплина са другим научним гранама;
 • способност успешног преношења знања из области математике уз примену савремених наставних метода;
 • способност праћења и примене новина у струци и науци;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност за даље стручно и научно усавршавање.

Студијски програм Математика мастер академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика мастер академских студија и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин