Основне академске студије Географије

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања и усавршавања;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва;

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада;

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија основних академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/Изборни Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 2 1 0 0 0 4 ОБ ТМ
2. 61112 Математичка географија 1 3 3 0 0 0 8 ОБ AO
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 3 3 0 0 0 8 ОБ ТМ
4. 61114 Основи информатике 1 2 2 0 0 0 6 ОБ АО
5. 61115 Енглески језик 1 1 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
6. 61116 Руски језик 1 1 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
7. 61121 Климатологија са метеорологијом 2 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
8. 61122 Картографија са топографијом 2 2 3 0 0 0 6 ОБ ТМ
9. 61123 Увод у ГИС 2 2 3 0 0 0 6 ОБ СА
10. 61124 Геоморфологија 1 2 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
11. 61125 Енглески језик 2 2 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
12. 61126 Руски језик 2 2 1 1 0 0 0 4 ИЗ АО
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 21 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ДРУГА ГОДИНА
13. 61231 Хидрологија 3 3 2 0 0 0 7 ОБ НС
14. 61232 Тематска картографија и картирање 3 2 2 0 0 0 5 ОБ СА
15. 61233 Заштита и унапређење животне средине 3 2 1 0 0 0 5 ОБ ТМ
16. 61234 Биогеографија са педологијом 3 2 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
17. 61235 Обновљиви извори енергије 3 2 3 0 0 0 7 ИЗ НС
18. 61236 Дигитална картографија и ГИС 3 2 3 0 0 0 7 ИЗ НС
19. 61241 Геоморфологија 2 4 2 3 0 0 0 7 ОБ НС
20. 61242 Мониторинг животне средине и одрживи развој 4 2 1 0 0 0 5 ОБ ТМ
21. 61243 Економска географија 4 2 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
22. 61244 Статистика у географији 4 2 2 0 0 0 5 ОБ СА
23. 61245 Водопривреда и водни ресурси 4 3 2 0 0 0 7 ИЗ СА
24. 61246 Природне непогоде 4 3 2 0 0 0 7 ИЗ СА
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 20 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ТРЕЋА ГОДИНА
25. 61351 Туристичка географија 5 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
26. 61352 Географија насеља 5 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
27. 61353 Географија Србије 5 2 3 0 0 0 6 ОБ НС
28. 61354 Педагогија 5 3 2 0 0 0 8 ОБ ТМ
29. 61355 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
30. 61356 Становништво и регионални развој 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
31. 61357 Примена ГИС-а у географији 5 2 2 0 0 0 6 ИЗ СА
32. 61361 Демографија 6 3 2 0 0 0 6 ОБ СА
33. 61362 Географске регије Србије 6 2 3 0 0 0 6 ОБ НС
34. 61363 Просторно планирање 6 2 2 0 0 0 5 ОБ НС
35. 61364 Психологија 6 3 2 0 0 0 8 ОБ ТМ
36. 61365 Политичка географија 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
37. 61366 Урбана географија и урбани развој 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
38. 61367 Управљање отпадом 6 2 1 0 0 0 5 ИЗ НС
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 21 0 0 0 60
Укупно часова активне наставе на години
ЧЕТВРТА ГОДИНА
39. 61471 Регионална географија света 1 7 4 4 0 0 0 8 ОБ АО
40. 61472 Методика наставе географије 1 7 3 3 0 0 0 8 ОБ СА
41. 61473 Геополитика и становништво 7 3 2 0 0 0 7 ОБ СА
42. 61474 Туризам Србије 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
43. 61475 Регионално и локално планирање 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
44. 61476 Туризам и простор 7 3 2 0 0 0 7 ИЗ НС
45. 61481 Регионална географија света 2 8 4 3 0 0 0 7 ОБ АО
46. 61482 Методика наставе географије 2 8 3 3 0 0 0 7 ОБ СА
47. 61483 Стручна пракса 8 0 0 2 0 6 3 ОБ СА
48. 61484 Стратешки развој и ревитализација сеоских насеља 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
49. 61485 Одрживи регионални развој и стратегија ЕУ 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
50. 61486 Управљање људским ресурсима 8 3 3 0 0 0 7 ИЗ СА
51. 61487 Предмет завршног рада 8 0 0 0 1 0 0 ОБ НС
52. 61488 Завршни рад 8 0 0 0 0 3 6 ОБ НС
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 20 2 1 9 60
Укупно часова активне наставе на години
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања и усавршавања;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва;

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада;

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Савладавањем студијског програма ОАС Географија студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на дипломским академским студијама – мастер студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм Основних академских студија Географије садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету. Студијски програм ОАС Географија усклађен је са студијским програмом основних академских студија географије Природно-математичког факултета Универзитета ''Св. Кирил и Методиј'' у Скопљу (Северна Македонија), студијским програмом на Департману за географију Универзитета у Темишвару (Румунија) и студијским програмом на Одсеку за географију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија).

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија основних академских студија по акредитацији 2014

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 TM ОБ 2 1 2
2. 61112 Картографија 1 НС ОБ 3 3 8
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 СА ОБ 3 2 7
4. 61114 Климатологија са метеорологијом 1 НС ОБ 2 2 7
5. 61115 Енглески језик 1 1 АО ИЗ 1 1 6
6. 61116 Руски језик 1 1 АО ИЗ 1 1
7. 61121 Тематска картографија 2 НС ОБ 2 2 6
8. 61122 Математичка географија 2 СА ОБ 3 2 6
9. 61123 Основе заштите и унапређења животне средине 2 ТМ ОБ 3 2 6
10. 61124 Биогеографија 2 ТМ ОБ 2 2 6
11. 61125 Енглески језик 2 2 АО ИЗ 1 1 6
12. 61126 Руски језик 2 2 АО ИЗ 1 1
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 61231 Геоморфологија 1 3 НС ОБ 3 3 8
2. 61232 Хидрологија 3 СА ОБ 2 2 7
3. 61233 Заштита животне средине и одрживи развој 3 ТМ ОБ 2 2 5
4. 61234 Географски информациони системи 3 НС ОБ 2 2 4
5. 61235 Педологија 3 ТМ ИЗ 2 1 6
6. 61236 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 3 ТМ ИЗ 2 1
7. 61244 Туризам и простор 4 НС ИЗ 2 1 6
8. 61245 Хидрологија у туризму 4 НС ИЗ 2 1
9. 61241 Геоморфологија 2 4 НС ОБ 3 3 8
10. 61242 Демографија 4 ТМ ОБ 3 3 8
11. 61243 Антропогеографија 4 ТМ ОБ 3 2 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 61355 Политичка географија 5 НС ИЗ 2 1 6
2. 61356 Климатологија у туризму 5 НС ИЗ 2 1
3. 61351 Географија насеља и урбанизам 1 5 СА ОБ 2 2 7
4. 61352 Статистика у географији 5 ТМ ОБ 2 2 4
5. 61353 Географија Србије 5 СА ОБ 3 3 7
6. 61354 Педагогија са психологијом 5 ТМ ОБ 2 2 6
7. 61361 Географија насеља и урбанизам 2 6 СА ОБ 3 3 7
8. 61362 Туристичка географија 6 СА ОБ 2 2 8
9. 61363 Географске регије Србије 6 СА ОБ 3 3 9
10. 61364 Туристичке регије Србије 6 НС ИЗ 2 2 6
11. 61365 Педагошка психологија 6 НС ИЗ 2 2
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 61475 Културно наслеђе и туризам 7 НС ИЗ 2 1 4
2. 61476 Заштићени природни ресурси 7 НС ИЗ 2 1
3. 61471 Просторно планирање 1 7 НС ОБ 2 2 6
4. 61472 Туризам Србије 7 СА ОБ 2 2 6
5. 61473 Регионална географија северне хемисфере 7 АО ОБ 3 2 6
6. 61474 Методика наставе географије 1 7 СА ОБ 2 3 8
7. 61481 Просторно планирање 2 8 НС ОБ 3 3 6
8. 61482 Регионална географија јужне хемисфере 8 АО ОБ 3 3 6
9. 61483 Методика наставе географије 2 8 СА ОБ 2 3 7
10. 61484 Завичајна географија 8 НС ИЗ 2 1 5
11. 61485 Дешифровање аеро-фото снимака 8 НС ИЗ 2 1
12. 61486 Завршни рад 8 СА ОБ 0 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења савремених географских нових метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада;

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на дипломским академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин