Органи факултета

Руководство

...

Декан

Дејан М. Гурешић
Више информација
...

Продекан за науку, међународну сарадњу и развој

Љиљана Р. Гулан
Више информација
...

Продекан за финансије

Бранко В. Дрљача
Више информација
...

Продекан за наставу

Негован М. Стаменковић
Више информација
...

Координатор

Часлав М. Стефановић
Више информација

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће Факултета чине представници већа одсека као организационих јединица и то са сваког Одсека по пет представника: шеф одсека по функцији, три представника у звању наставника и један у звању сарадника, а са групе општеобразовних предмета један представник из реда наставника страног језика, који је у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Мандат чланова Наставно-научног већа траје три године и то почев од дана одржавања конститутивне седнице на којој се врши верификација мандата чланова Наставно-научног већа. Мандат представника студената траје две године. Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији.

Чланове Наставно-научног већа из реда наставника и сарадника бира и разрешава веће одсека јавним гласањем и то већином гласова укупног броја чланова већа одсека. Чланове Наставно-научног већа из реда студената, бира и разрешава Студентски парламент Факултета.

На конститутивној седници Наставно-научног већа врши се верификација мандата прозивком чланова Већа.

Председник Наставно-научног већа Факултета, по функцији је декан Факултета. Председник Наставно-научног већа заказује седнице и руководи радом овог већа, у складу са Статутом и Пословником о раду Већа. У случају спречености декана Факултета (председника Наставно-научног већа), по овлашћењу га замењује продекан за наставу.

Наставно-научно веће Факултета:

 • утврђује предлог Статута,
 • утврђује предлог студијског програма свих облика студија,
 • утврђује предлог Савету Факултета за избор и разрешење декана,
 • доноси програм научних истраживања и програма за иновацију знања,
 • на предлог Одбора ЦНИП-а разматра и доноси одлуку о предлогу научноистраживачких пројеката,
 • предлаже начин уређивања правила студија,
 • предлаже организовање студија и облике стручног образовања и усавршавања,
 • бира и разрешава представнике Факултета у Савет Факултета и једног члана за Савет Универзитета,
 • усваја Пословник о раду Наставно-научног већа,
 • бира представнике Факултета у органе Универзитета,
 • предлаже Универзитету матичност Факултета за све облике студија,
 • одобрава теме докторских дисертација,
 • даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину студија,
 • предлаже Савету усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун,
 • предлаже Савету финансијски план,
 • утврђује предлог одлуке о висини школарине и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета;
 • доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника за извођење свих облика наставе,
 • даје сагласност наставницима Факултета за ангажовање на другим факултетима, у складу са општим актом Универзитета,
 • одлучује о питањима рецензија у вези са издавачком делатношћу,
 • одлучује о спровођењу корективних мера у поступку самовредновања и оцењивања квалитета,
 • обавља и друге послове, утврђене Законом и овим статутом.

Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Пословником о раду уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго. Наставно-научно веће може образовати одговарајуће комисије, као своја помоћна тела. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг.

Савет факултета

Савет броји укупно 17 чланова.

Савет, као орган управљања Факултета чине:

 • девет представника Факултета,
 • пет представника из реда оснивача,
 • три представника Студентског парламента.

Осам чланова Савета, представника Факултета, бира Наставно-научно веће, а једног члана из реда ненаставног особља већином гласова јавним гласањем, бирају запослени у ненастави на Збору запослених.

Пет чланова Савета као представнике оснивача именује Влада Републике Србије, у складу са Законом, а три члана Савета, представнике студената, бира Студентски парламент Факултета.

Декан, продекани и секретар Факултета учествују у раду Савета без права одлучивања.

Кандидат за члана Савета кога бира Наставно-научно веће, изабран је ако добије више од половине гласова од укупног броја чланова Наставно-научног већа.

Члан Савета Факултета, кога именује Влада Републике Србије не може бити лице запослено на Факултету, или у органу управе надлежном за област образовања, односно науке.

Студентски парламент Факултета бира представнике у Савету Факултета из реда студената тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Парламента.

Ненаставно особље бира представника у Савет Факултета на Збору запослених гласањем које заказује и којим председава секретар Факултета.

На конститутивној седници Савета врши се верификација мандата чланова Савета Факултета, а затим, тајним гласањем, бирају се председник и заменик председника Савета из реда чланова Савета.

Конститутивну седницу Савета заказује и до избора председника председава најстарији члан.

Мандат чланова Савета Факултета траје 4 (четири) године и то почев од дана одржавања конститутивне седнице, а мандат чланова Савета представника студената траје 2 (две) године.

Радом Савета руководи председник Савета. Председник Савета бира се из реда чланова – представника Факултета. Председник Савета бира се тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

Савет ради у седницама у складу са Пословником о раду Савета Факултета. Председник Савета Факултета, а у његовој одсутности заменик председника, заказује седнице Савета Факултета и руководи њиховим радом.

Савет доноси Пословник о раду. Пословником се ближе уређује рад Савета Факултета (сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друга питања од значаја за рад Савета).

Члану Савета Факултета може престати мандат пре истека мандатног периода:

 • на лични захтев;
 • опозивом органа који га је именовао, односно изабрао под условом да нередовно и несавесно обавља дужност члана Савета Факултета;
 • наступањем околности које онемогућују чланство у Савету (престанак радног односа на Факултету, престанак својства студента Факултета, и сл.);
 • услед смрти и
 • у другим случајевима предвиђеним законом и општим актима Факултета.

Одлуку о престанку мандата члана Савета доноси орган који га је изабрао односно, именовао. Престанак мандата члану Савета Факултета констатује се на првој наредној седници.

На упражњено место члана Савета Факултета, коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран, бира се до истека пуног мандата, путем допунског избора, нови члан Савета Факултета, по истом поступку и на начин прописан за избор члана Савета Факултета.

Новоизабраном члану Савета, мандат траје до истека пуног мандата на који је претходни члан Савета био изабран.

Иницијативу за опозив члана Савета Факултета може покренути најмање 1/3 од укупног броја чланова Савета Факултета или органа који га је изабрао.

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин