Основне академске студије Хемије

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад, као и припрема за даље школовање. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија основних академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1 H31111 Општа хемија 1 3 3 8 Обавезни Теоријско-методолошки
2 H31112 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 3 7 Обавезни Стручно-апликативни
3 H31113 Физика 1 2 2 6 Обавезни Академско-општеобразовни
4 H31114 Математика 1 1 2 2 5 Обавезни Академско-општеобразовни
5 Блок 1 Изборни блок 1 1 1 1 4
1 HF111 Руски језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
2 HF555 Енглески језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
6 H31121 Неорганска хемија 2 3 3 8 Обавезни Теоријско-методолошки
7 H31122 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 3 3 8 Обавезни Стручно-апликативни
8 H31123 Математика 2 2 2 2 5 Обавезни Академско-општеобразовни
9 H31124 Основи органске хемије 2 2 0 5 Обавезни Научно-стручни
10 Блок 2 Изборни блок 2 2 1 1 4
3 HF Енглески језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
4 HF222 Руски језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 20 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ДРУГА ГОДИНА
11 H31231 Органска хемија 1 3 2 3 6 Обавезни Теоријско-методолошки
12 H31232 Физичка хемија 1 3 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
13 H31233 Квантитативна аналитичка хемија 3 3 3 8 Обавезни Стручно-апликативни
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 3 2 8
5 H31235 Обновљиви извори енергије Изборни Научно-стручни
6 HF333 Педагогија Изборни Теоријско-методолошки
15 H31241 Органска хемија 2 4 3 3 7 Обавезни Теоријско-методолошки
16 H31242 Физичка хемија 2 4 4 3 8 Обавезни Научно-стручни
17 H31243 Практикум из квантитативне анализе са обрадом резултата мерења 4 1 3 4 Обавезни Стручно-апликативни
18 H31244 Методе одвајања у хемији 4 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
19 Блок 4 Изборни блок 4 4 3 2 8
7 H31246 Нови материјали у хемији Изборни Теоријско-методолошки
8 HF444 Психологија Изборни Теоријско-методолошки
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 23 60
Укупно часова активне наставе на години 46
ТРЕЋА ГОДИНА
20 H31351 Хемија природних производа 1 5 2 3 6 Обавезни Стручно-апликативни
21 H31352 Основи хемијске технологије 5 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
22 H31353 Органска стереохемија 5 2 2 5 Обавезни Научно-стручни
23 H31354 Виша неорганска хемија 5 3 2 7 Обавезни Научно-стручни
24 Блок 5 Изборни блок 5 5 2 2 7
9 H31355 Школски огледи у настави хемије Изборни Академско-општеобразовни
10 H31356 Колоидна хемија Изборни Научно-стручни
25 H31361 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 5 Обавезни Научно-стручни
26 H31362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 2 7 Обавезни Стручно-апликативни
27 H31363 Индустријска хемија 6 2 0 2 5 Обавезни Научно-стручни
28 H31364 Хемија природних производа 2 6 2 3 6 Обавезни Стручно-апликативни
29 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 H31365 Методика наставе хемије Изборни Теоријско-методолошки
12 H31366 Механизми неорганских ракција Изборни Научно-стручни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 20 2 60
Укупно часова активне наставе на години 44
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 H31471 Механизми органских реакција 7 3 3 6 Обавезни Научно-стручни
31 H31472 Полимери 7 2 2 4 Обавезни Стручно-апликативни
32 H31473 Електроаналитичка хемија 7 3 2 6 Обавезни Научно-стручни
33 H31474 Аналитичка хемија животне средине 7 2 2 4 Обавезни Стручно-апликативни
34 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 5
13 H31475 Научне информације у хемији Изборни Научно-стручни
14 H31476 Бионеорганска хемија Изборни Стручно-апликативни
15 H31477 Биоорганска хемија Изборни Стручно-апликативни
35 H31478 Стручна пракса 7 0 0 6 3 Обавезни Теоријско-методолошки
36 H31481 Биохемија 8 3 3 6 Обавезни Научно-стручни
37 H31482 Заштита животне средине 8 2 2 4 Обавезни Академско-општеобразовни
38 H31483 Инструменталне методе у органској хемији 8 2 2 4 Обавезни Научно-стручни
39 H31484 Основи електрохемије 8 2 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
40 Блок 8 Изборни блок 8 8 2 2 5
16 H31485 Савремене методе аналитичке хемије Изборни Стручно-апликативни
17 H31486 Фармацеутска хемија Изборни Стручно-апликативни
18 H31487 Апликативни хемијски софтвери Изборни Научно-стручни
41 H31488 Завршни рад 8 0 0 3 8 Обавезни Научно-стручни
42 31488 Израда и одбрана завршног рада 8 0 0 2 3 0 Обавезни Научно-стручни
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 22 2 12 60
Укупно часова активне наставе на години 47 60
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 178 12 240

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад, као и припрема за даље школовање. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Дипломирани студенти студијског програма Основне академске студије хемије стичу следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање области неорганске, физичке, аналитичке, примењене, органске хемије и биохемије, њихово повезивање и примену у решавању практичних проблема;
 • упознавање са лабораторијским инструментима и прибором за рад;
 • овладавање експерименталним техникама и поступцима њихове примене у раду;
 • способност коришћења стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању нових знања, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм основних академских студија Хемије садржи све основне елементе курикулума, који важе за област хемијских наука и који се изводе на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Хемија основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална одступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Хемија основних академских студија по акредитацији 2014

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 23111 Општа хемија 1 3 3 8
2 23112 Физика 1 1 3 2 6
3 23113 Математика 1 1 3 3 6
4 23114 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 4 8
5 23115 Основи информатике 1 2 2 4
6 Блок 1 Изборни блок 1 2
1 23121 Математикa 2 3 3 5
2 23122 Физика 2 3 0 2 5
7 23123 Неорганска хемија 2 3 3 7
8 23124 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 2 4 7
9 23125 Основи органске хемије 2 2 0 5
10 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 23126 Енглески језик 1 1 1 4
4 23127 Руски језик 1 1 1 4
Укупно часова активне наставе 24 23,5 1
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 23231 Органска хемија 1 3 3 3 8
12 23232 Физичка хемија 1 3 3 2 7
13 23233 Квантитативна аналитичка хемија 1 3 3 4 7
14 23234 Рачунарство у хемији 3 1 2 5
15 Блок 3 Изборни блок 3 3
5 23235 Енглески језик 2 1 1 5
6 23236 Руски језик 2 1 1 5
16 23241 Органска хемија 2 4 3 3 8
17 23242 Физичка хемија 2 4 3 2 7
18 23243 Квантитативна аналитичка хемија 2 4 3 4 7
19 Блок 4 Изборни блок 4 4
7 23244 Обрада резултата мерења у аналитичкој хемији 2 2 6
8 23245 Научне информације у хемији 2 2 6
Укупно часова активне наставе 22 21 2
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 23351 Органска стереохемија 5 3 2 7
21 23352 Виша неорганска хемија 5 3 2 6
22 23353 Електроаналитичке методе инструменталне анализе 5 3 3 7
23 23354 Физичка хемија 3 5 3 2 6
24 Блок 5 Изборни блок 5 5
9 23355 Бионеорганска хемија 2 2 5
10 23356 Педагогија са психологијом 2 2 5
25 23361 Основи хемијске технологије 1 6 2 2 5
26 23362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 3 7
27 23363 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 6
28 23364 Хемија природних производа 1 6 2 3 6
29 Блок 6 Изборни блок 6 6
11 23365 Хемијска веза и структура молекула 2 5
12 23366 Методика наставе хемије 2 1 5
Укупно часова активне наставе 25 20 1,5
Укупно ЕСПБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 23471 Механизми органских реакција 7 3 3 7
31 23472 Хемија природних производа 2 7 2 3 6
32 23473 Основи хемијске технологије 2 7 2 2 5
33 23474 Методе одвајања у аналитичкој хемији 7 2 2 5
34 Блок 7 Изборни блок 7 7
13 23475 Аналитичка хемија животне средине 2 0 2 5
14 23476 Органске технологије 2 0 2 5
15 23477 Нерганске технологије 2 0 2 5
35 23481 Биохемија 8 3 3 5
36 23482 Инструменталне методе у органској хемији 8 3 2 5
37 23483 Методологија научно-истраживачког рада 8 2 0 4
38 23484 Полимери 8 2 3 5
39 Блок 8 Изборни блок 8 8
16 23485 Препаративна органска хемија 2 0 2 5
17 23486 Органске синтезе 2 0 2 5
40 23487 Завршни рад 8 0 0 8
Укупно часова активне наставе 23 18 4
Укупно ЕСПБ 60

Повезујући природно–математичке и информатичке науке са наукама из области хемије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског прогама хемије осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад. Студенти који су завршили овај студијски програм могу са успехом радити у васпитно-образовним установама, у лабораторијама различитих намена, привреди, заводима за заштиту природе или другим институцијама, од општинског до републичког нивоа.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања на Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних исхода учења, студијски програм хемије има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду кабинетско – лабораторијске наставе.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области хемије, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Дипломирани студенти студијског програма хемије поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компетенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области природно–математичких  наука: хемије, физике, математике и информатике.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка примењеном практичном и наставном раду из области хемије.

Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције:

 • детаљно познавање и разумевање градива из области неорганске, органске, физичке, аналитичке, примењене и биохемије;
 • упознавање са разним лабораторијским инструментима и прибором за фина мерења;
 • овладавање експерименталним методама и поступцима њихове примене при раду на материјалу;
 • указивање на значај рециклаже секундарних сировина са посебним освртом на заштиту животне средине;
 • познавање употребе и коришћења рачунарске и друге опреме;
 • развијене навике за перманентним информисањем, праћењем и применом новина у струци;
 • развијену професионалну етику, одговорност и тачност у раду;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Све четири године студијског програма Хемија основних академских студија (студије првог степена) се одликују квалитетом и садрже све неопходне елементе курикулума за хемију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање студија, вредност ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начин полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа на европском образовном простору.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области хемијских  наука.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајан квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образованог простора. 

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална одступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин