Конкурс за демонстраторе

Објављено: 13.06.2023 11:35 Објавио: Јован Стевановић

ДЕКАН Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, објављује конкурс за избор у звање:

- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама - Математика за научну област Математичке науке, за школску  2023/2024. годину.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 86. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.  88/2017 - и др. закони) и у чл. 4. Правилником о поступку и условима за стицање звања сарадника ван радног односа – демонстратора Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, који се налази на сајту Природно-математичког факултета.

У пријави слободне форме навести име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон и e-mail адресу, као и прилоге који се достављају.

Уз пријаву је неопходно доставити радну биографију, фотокопију или очитану личну карту, уверење о статусу студента на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, фотокопију дипломе и додатка дипломи или уверење о положеним испитима, као и одговарајуће прилоге који поткрепљују наводе кандидата у пријави (нпр. копије сертификата, похвалница, објављених радова у научним и стручним публикацијама и др.). 

Пријаве кандидата са прилозима доставити  Правној служби у штампаном и електронском облику  (на компакт диску - CD), на адресу Природно-математички факултет Универзитета у Приштини 38220 Косовска Митровица, ул. Лоле Рибара 29 (са назнаком „за конкурс“) у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве биће одбачене.

Конкурс је објављен на сајту Факултета, дана 13.06.2023. године.       

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин