Основне информације: Љиљана Р. Гулан

Образовање

Основне студије

1998. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

/

Докторске студије

2014. Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Кратка стручна биографија

Љиљана Гулан је запослена на Природно-математичком факултету у Приштини од школске 1998/99. године као асистент приправник, а од 2008-2015. године била је у звању асистента. У наставничко звање, доцент за научну област Експериментална физика на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици изабрана је 05.03.2015. године, а од 04.10.2018. је у звању ванредни професор. Допунски рад остварује на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

Област научног истраживања др Љиљане Гулан је Радијациона физика, односно природна и вештачка радиоактивност у ваздуху и земљишту. Научно интересовање обухвата истраживање радона и торона у затвореним просторијама, гама спектрометријско одређивање специфичних активности радионуклида у земљишту и узорцима из животне средине, истраживање утицаја геогених карактеристика на концентрације радионуклида у земљишту, води и ваздуху, мерење амбијенталног дозног еквивалента у ваздуху. Из наведене области Љиљана Гулан је објавила 15 научних радова у међународним часописима категорије М20 и десетине саопштења са међународних скупова и скупова националног значаја. Цитирана је више од 250 пута према бази Google Scholar.

image
др Љиљана Р. Гулан

Редовни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: ljiljana.gulan@pr.ac.rs

Референце

1. Ljiljana Gulan, Jelena M Stajic, Biljana Milenkovic, Tijana Zeremski, Stanko Milic, Dragana Krstic, Plant uptake and soil retention of radionuclides and metals in vineyard environments Environmental Science аnd Pollution Research 2021,  1-12 https://doi.org/10.1007/s11356-021-14239-0  IF (2020) 4.223

2. Ljiljana Gulan, Tatjana Jakšić, Biljana Milenkovic, Jelena M Stajic, Predrag Vasić, Zoran Simić, Nenad Zlatić Mosses as bioindicators of radionuclide and metal pollution in northern Kosovo and Metohija mountain region Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2020, 326 (1), 315-327. https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-020-07358-4 IF (2018) 1.186

3. Ljiljana Gulan, Ivana Penjišević, Jelena M. Stajic, Biljana Milenkovic, Tijana Zeremski, Vladica Stevanović, Aleksandar Valjarevic, Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs, Chemosphere, 2020, 242, 125171. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171 IF (2020) 7.086

4. Ljiljana Gulan, Aleksandar Valjarevic, Biljana Milenkovic, Vladica Stevanovic, Gordana Milic, Jelena M. Stajic, Environmental radioactivity with respect to geology of some Serbian spas, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, 317(1), 571-578. DOI: 10.1007/s10967-018-5914-1 IF (2020) 1.371

5. Ljiljana Gulan, Biljana Milenkovic, Tijana Zeremski, Gordana Milic, Biljana Vuckovic, Persistent organic pollutants, heavy metals and radioactivity in the urban soil of Priština City, Kosovo and Metohija. Chemosphere 2017, 171, 415-426. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.064 IF (2020) 7.086

6. Ljiljana Gulan, Jelena M. Stajic, Francesco Bochicchio, Carmela Carpentieri, Gordana Milic, Dragoslav Nikezic, Zora S. Zunic, Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija, Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24, 19561-19568. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9538-8 IF (2020) 4.223

7. Ljiljana Gulan, Zora S. Zunic, Gordana Milic, Tetsuo Ishikawa, Yasutaka Omori, Biljana Vuckovic, Dragoslav Nikezic, Dragana Krstic and Peter Bossew, First step of indoor thoron mapping of Kosovo and Metohija. Radiation Protection Dosimetry 2014, 162 (1-2), 157-162. https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250 IF (2014) 0.913

8. Ljiljana Gulan, Biljana Milenkovic, Jelena M. Stajic, Biljana Vuckovic, Dragana Krstic, Tijana Zeremski and Jordana Ninkov, Correlation between radioactivity levels and heavy metal content in the soils of the North Kosovska Mitrovica environment. Environmental Science - Processes & Impacts, 2013, 15, 1735-1742. http://dx.doi.org/10.1039/C3EM00208J IF (2015) 2.401

9. Ljiljana Gulan, Francesco Bochicchio, Carmela Carpentieri, Gordana Milic, Jelena Stajic, Dragana Krstic, Zdenka Stojanovska, Dragoslav Nikezic and Zora S. Zunic, High annual radon concentration in dwellings and natural radioactivity content in nearby soil in some rural areas of Kosovo and Metohija (Balkan region). Nuclear Technology and Radiation Protection, 2013, 28(1), 60-67. http://ntrp.vinca.rs/2013_1/1_2013Bochicchio_pp_60_67.pdf IF (2012) 1.000

10. Ljiljana Gulan, Gordana Milic, Peter Bossew, Yasutaka Omori, Tetsuo Ishikawa, Rosaline Mishra, Yelia S. Mayya, Zdenka Stojanovska, Dragoslav Nikezic, Biljana Vuckovic and Zora S. Zunic, Field experience on indoor radon, thoron and their progenies with solid-state detectors in a survey of Kosovo and Metohija (Balkan region). Radiation Protection Dosimetry 2012, 152(1-3), 189-197. https://doi.org/10.1093/rpd/ncs221 IF (2014) 0.913

Остале информације

Пројекти

ИИИ 41028 – Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С

Област интересовања

Радијациона физика

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=sOiFPBAAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Ljiljana-Gulan

https://orcid.org/0000-0003-0976-7278

http://kobson.omnicom-dev.com/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Gulan%20Ljiljana%20R#.YIWb0zmbw0M

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин