Основне информације: Душан Б. Ристић

Образовање

Основне студије

2009-2013. Просторно планирање, Географски факултет - Универзитет у Беграду

Мастер студије

2013-2014. Просторно планирање, Географски факултет - Универзитет у Београду

Докторске студије

2014/2015. Геонауке - Просторно планирање, Географски факултет - Универзитет у Беграду

Кратка стручна биографија

Рођен 1990. године у Прокупљу, где је завршио основну школу и гимназију. Звање ''мастер просторни планер'' стиче 2014. године на студијском програму Просторно планирање на Географском факултету у Београду. Исте године уписује докторске студије. Докторску дисертацију ''Планирање развоја инфраструктуре у руралном простору Србије'' пријављује 2020. године. У току студија добитник награде ''Студент генерације'' на студијском програму Просторно планирање; награде за најбољи мастер рад из области просторног планирања ''Димитрије Перишић'', Института за архитектуру и урбанизам Србије; стипендије и плакете ''Доситеј'' Фонда за младе таленте.

Од 2018. године запослен на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици у звању асистент за ужу научну област Просторно планирање. Школске 2017/2018. године ангажован и као сарадник у настави ван радног односа-студент демонстратор (у својству стипендисте Министарства просвета науке и технолошког развоја ангажованог на пројекту ОИ 176017) на Катедри за просторно планирање Географског факултета у Београду. Аутор и коаутор преко 40 научних и стручних радова у публикацијама међународног и националног значаја, од чега 7 у часописима са SCI листе и 3 поглавља у монографијама међународног значаја. Цитиран више од 40 пута. Учествовао је на међународним и националним научним и научно-стручним скуповима и конференцијама (укупно 19). Одржао је 2 предавања по позиву на ''Летњој школи урбанизма'' научно-стручном скупу националног значаја. Рецезент је у међународним часописима са SCI листе категорије М21 (Current Issues in Tourism), M22 (Environment, Development and Sustainability) и M23 (Polish Journal of Environmental Studies). Модератор секције на научно-стручном скупу са међународним учешћем и уредник електронског зборника. Члан редакције и технички уредник монографске публикације.

Од 2015. године, као стручни сарадник, ангажован на пословима израде планске документације у Привредном друштву за просторно планирање Урбополис д.о.о. Учествовао је у изради једног просторног, 23 урбанистичка плана и неколико урбанистичких елабората, пројеката и студија. Члан је Асоцијације просторних планера Србије, Српског географског друштва и Удружења урбаниста Србије.

image
Душан Б. Ристић

Асистент
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: dusan.ristic@pr.ac.rs

Референце

1. Ristić, D., Vukoičić, D., Nikolić, M., Milinčić, M., & Kićović, D. (2019). Capacities and energy potential of thermal-mineral springs in the area of the Kopaonik tourist region (Serbia). Renewable and Sustainable Energy Reviews 102: 129-138. DOI:10.1016/j.rser.2018.12.005 (М21А; IF 12.110).

2. Ristić, D., Vukoičić, D., & Milinčić, M. (2019). Tourism and sustainable development of rural settlements in protected areas - Example NP Кopaonik (Serbia). Land Use Policy 89: 104231. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104231 (М21; IF 3.682).

3. Ristić, D., Vukoičić, D., Nikolić, M., Božović, S., & Milinčić, M. (2020). Tourism value assessment model of ‘UNESCO-listed’ monasteries: Kosovo and Metohija, Current Issues in Tourism 23(17): 2098-2102 DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1622657; (М21; IF 4.147).

4. Vukoičić, D., Ivanović, R., Radovanović, D., Dragojlović, J., Martić-Bursać, N., Ivanović, M., & Ristić, D. (2020). Assessment of Geotourism Values and Ecological Status of Mines in Kopaonik Mountain (Serbia). Minerals 10(3): 269. https://doi.org/10.3390/min10030269 (М22; IF 2.380).

5. Lazarević, E. V., Ivanovic, M., Ristić, D., Marjanović, M., & Miličević, M. (2020). Small Urban Centers as Drivers of Daily Migrations and Agents of Transformation of Rural Hinterland: Example of Blace Municipality. In A. Krstić-Furundžić, & A. Djukić (Eds.), Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism (pp. 71-93). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-9932-6.ch004 (М14)

6. Николић, М., & Ристић, Д. (2017). Метод сценарија у планирању и истраживању простора:процена угрожености од поплава мапирањем угрожених територија на територији Грузије. У: Ж. Миленовић, С. Видосављевић (ур.). Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Тематски зборник радова. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, стр. 659-674. (М45)

7. Pecelj, M., Vagic, N., Ristic, D., Susnjar, S., & Bogdanovic, U. (2019). Assessment of natural environment for the purposes of recreational tourism-example on Drina river flow (Serbia). European Journal of Geography 10(3): 85-96. (IF 0.567)

8. Ристић, Д., & Деђански, В. (2016). Просторни размештај и старосна структура становништва као фактор просторне диференцијације развоја општине Куршумлија. Демографија 13: 305-324.(М52)

9. Dragojlović, J., Ristić, D., & Milentijević, N. (2017). Spatial functional transformation and typology of the settlement system of Toplica district. The University Thought - Publication in Natural Sciences 7(2): 47-51. doi:10.5937/univtho7-15574

10. Ивановић, М., & Ристић, Д. (2017). Варијације у цени израде урбанистичких планова на примеру планова детаљне регулације у Србији – настанак и последице. У: В. Трифуновић, Д. Минић, Б. Драшковић (ур.). I Урбанистичко и просторно планирање у последњој деценији / II Управљање геопросторним подацима – Републички геодетски завод / III Издавање грађевинских дозвола – е - дозвола / IV Спровођење новог закона о становању, Зборник радова, Међународни научно-стручни скуп XIII летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 120-126. (М61)

Остале информације

Пројекти

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја ''Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије'' (евиденциони број ОИ 176017).

Интерни пројекат Природно-математичког факултета Универзитета у приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици ''Могућност ревитализације руралних насеља на простору Копаоника у функцији одрживог развоја'' (евиденциони број ИМ-0201).

Област интересовања

Просторно планирање (Регионално и локално планирање; Планирање развоја инфраструктуре; Планирање заштите животне средине; Планирање туризма), Регионални и одрживи развој; Рурално планирање – уређење и ревитализација сеоских насеља; Урбано планирање, Урбана географија, Географија насеља.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=Ti5J1aAAAAAJ&hl=sr

https://orcid.org/0000-0002-0061-5190

https://publons.com/researcher/3504020/dusan-ristic/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204976242

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин