Основне информације: Игор Р. Ђурић

Образовање

Основне студије

1999. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

2006. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини

Докторске студије

2012. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини

Кратка стручна биографија

image
др Игор Р. Ђурић

Ванредни професор
Одсек: Наставници ангажовани са других инстиуција
Mail адреса: igor.djuric@pr.ac.rs

Референце

1. Kulić, R., Đurić, I. (2022). Dileme i protivurečnosti u teorijskom utemeljivanju komparativne pedagogije. Pedagogija, 3-4/2022., 149-170. UDK – 37; ISSN 0031-3807. http://www.eduka-portal.rs/upload/Pedagogija/Pedagogija%203-4,%202022%20wm.pdf  

2. Ђурић, И., Станојевић, В. (2022). Улога наставника у конципирању компетенцијског модела професионалног развоја. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 52(1), 313-333. https://doi.org/10.5937/zrffp52-32925

3. Добрић, Т., Ђурић, И.  (2021). Улога и значај наставника у систему учења на даљину. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 51(4), 387-406.

4. Давидовић Ракић, Ј., Ђурић, И. (2021). Могућности развијања мотивације за учење код студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Баштина, св. 55, вол. 31, стр. 279-297. YU ISSN 0353-9008 ISSN (Online) 2683-5797 COBISS.SR-ID 3404300 https://aseestant.ceon.rs/index.php/bastina/article/view/34164/19161

5. Кулић, Р., Ђурић, И. (2021). Компаративна педагогија. Београд: Едука; Приштина: Панорама.

6. Ђурић, И., Поповић, Д., Анђелковић, А. (2020). Социодемографске детерминанте као предиктори интеркултуралне осетљивости студената. Теме: Часопис за друштвене науке, 44(2), 403–422. https://doi.org/10.22190/TEME180927033D

7. Kompirović, T., Radojević, T., & Đurić, I. (2020). The correlation between parenting styles and childrens’ social competences and anti-social behavior. The New Educational Review, VOL 62. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tner/202004/tner6203.pdf

8. Джурич И., Компирович Т. (2019), Oбразование взрослых в контексте экономического роста и развития обществa. Сборник трудов Международной научной конференции. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, стр. 217-225. ISBN978-5-9909503-3-7 УДК 338.2:378 ББК 65.497. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41544772

9. Кулић, Р., Минић, В., Ђурић, И. (2018). Интелектуално васпитање у савременој школи, Косовска Митровица: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. 48(2), стр. 3-19. ISSN: 0354-3293; eISSN: 2217-8082;  doi:10.5937/ZRFFP48-17300 https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2018/0354-32931802003K.pdf

10. Кулић, Р., Арсић, Р., Ђурић, И. (2017). Значај и вредност радно-техничких садржаја васпитања, Годишњак Педагошког факултета  у Врању, Врање: Педагошки факултет у Врању, књига VIII, 2/2017, стр. 25-35. ISBN 2466-3905, УДК 371.3:37.018.7

Остале информације

Пројекти

1. ИИИ 47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција. Пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин